© Shutterstock

IAO-conclusies voor een rechtvaardige transitie: centrale rol voor sociaal overleg en vorming

De Algemene discussie tijdens de 111e zitting van de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie boog zich dit jaar over het thema van de rechtvaardige transitie naar ecologisch duurzame economieën en samenlevingen voor allen. De IAO breit daarvoor verder op de IAO-richtlijnen voor een rechtvaardige transitie uit 2015, en beoogt de ontwikkeling van een strategie en actieplan ter uitvoering van de conclusies uit die discussie. De conclusies zullen dit najaar gevalideerd worden door het bestuursorgaan van de IAO, waarna ze mee de basis zullen vormen voor verdere besprekingen, actieplannen en beleidsmaatregelen op diverse beleidsniveaus.


Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
13 juli 2023

De centrale principes uit de IAO-richtlijnen worden daarbij herhaald en onderstreept, en men pleit voor een versnelling en opschaling van de implementatie van de vier centrale pijlers: (1) promoten van inclusieve, duurzame economieën met een hoge werkgelegenheid; (2) versterken van sociale rechtvaardigheid; (3) managen van het proces van rechtvaardige transitie; en (4) de financiering van een rechtvaardige transitie.

De IAO wijst op de positieve economische en sociale resultaten van coherent en geïntegreerd beleid dat inzet op de aanpak van klimaatverandering en milieu-achteruitgang, waardoor een onbedoelde en negatieve impact op de economie en de wereld van werk vermeden kan worden. De rechtvaardige transitie is daarbij een collectieve doelstelling, met gedeelde verantwoordelijkheden voor ieder – inclusief overheden, werknemers en werkgevers. Sociaal overleg moet centraal staan, met het oog op het doelgericht aanpakken van mogelijk jobverlies, inzetten op kwalitatief werk, aanpakken van ongelijkheden, en het leveren van inspanningen met betrekking tot onderwijs, vorming en levenslang leren.

De IAO onderlijnt eveneens het belang van beleidscoherentie op alle niveaus en binnen verschillende beleidsdomeinen, met de nodige financiering voor een rechtvaardige transitie, een werkgelegenheidsbevorderend macro-economisch kader, en een passend gebruik van fiscale en monetaire instrumenten. De bevordering van volledige en productieve tewerkstelling alsook de ontwikkeling van duurzame ondernemingen binnen een gunstig klimaat voor innovatie en ondernemerschap, met bijzondere aandacht voor kmo’s, vormen de kerndoelstellingen van een rechtvaardige transitie.

Vaardigheden en levenslang leren vormen daarbij de centrale instrumenten voor de persoonlijke ontwikkeling en teneinde in te spelen op de behoeften van de arbeidsmarkt, als buffer tegen de negatieve gevolgen van de transitie. Het is daarbij cruciaal om tijdig te anticiperen op de behoeften aan vaardigheden en het in kaart brengen van de discrepanties tussen vraag en aanbod van vaardigheden.

VBO – Ook het VBO werkt actief binnen dit thema, en benadrukt het belang van een solide evenwicht tussen de 3 P’s die onze samenleving moet behartigen om duurzaam te zijn: ‘planet’ (milieupijler), ‘people’ (sociale pijler) en ‘prosperity’ (economische pijler), zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien ecologisch noch financieel in het gedrang te brengen. Voor het VBO kan de transitie als 'rechtvaardig' worden beschouwd als ze erop gericht is om de verschillende doelstellingen van die visie te verwezenlijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot die op sociaal niveau.

Het VBO pleit daarbij voor doeltreffende maatregelen die zowel ondernemingen als burgers ten goede komen, en voor een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid, ondernemingen en burgers.  Als België daarnaast een drijvende kracht wil blijven op het vlak van (groene) innovatie moeten de economie en de bedrijfswereld kunnen rekenen op beleid dat hun groei stimuleert en onderzoek en ontwikkeling ondersteunt. Het zal belangrijk zijn om zowel de inachtneming, bevordering en realisatie van de fundamentele arbeidsbeginselen en -rechten alsook het level playing field voor ondernemingen te waarborgen. De rechtvaardige transitie moet berusten op een beter beleid voor mobiliteit en flexibiliteit van werknemers en een sterker arbeidsmarktbeleid en, ten slotte, focussen op de ontwikkeling van kwaliteitsvol onderwijs en voortgezette opleidingen, die de transitie ondersteunen en tegemoetkomen aan de vraag naar talent op nieuwe gebieden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.