Belgische werkgevers van 21e eeuw hebben ambitie voor het land

Het VBO wil reageren op de ongerechtvaardigde uithaal naar de werkgeversbank van de heer Hudon in l’Echo van zaterdag 14 oktober.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER Vanessa Biebel, CHIEF OPERATING OFFICER EN EXECUTIVE MANAGER VAN HET COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
18 oktober 2023

In l’Echo van 14 oktober 2023 valt professor Marek Hudon het VBO frontaal aan. Zijn mening is duidelijk gebaseerd op perceptie en niet op feiten. Het is jammer dat hij niet de tijd heeft genomen om zich vooraf te informeren of om contact met ons op te nemen voor een open gesprek. Het VBO is een organisatie die debat aanmoedigt in plaats van de publicatie van steriele, ongefundeerde papers. Gezien deze omstandigheden zijn we verplicht om te reageren en de ongerechtvaardigde vooroordelen recht te zetten.

Het doel van het VBO is om de gemeenschappelijke belangen van de bedrijven te vertegenwoordigen, niet individuele belangen. Onze reacties zijn nooit gebaseerd op emotie of aanvoelen, maar op feiten en cijfers. Wij zijn een huis van experts en fungeren al jaren als klankbord voor de signalen die we opvangen uit ons netwerk en onze vaste, nauwe contacten met ondernemers. Onze bedoeling is om met oplossingen te komen voor de problemen zich vestigen en tot nieuwe problemen leiden.

Het discours van het VBO is pragmatisch en realistisch, maar toch ambitieus: van België een land maken waar het goed leven is, met een sterke economie die de welvaart van het land en zijn burgers bevordert. De duurzame transitie is daarom duidelijk geïntegreerd in ons dagelijks werk, onze standpunten en onze acties. Wij geloven dat we tegelijkertijd moeten werken aan de 3 P's van duurzame ontwikkeling (People, Planet, Prosperity) en dat acties die worden ondernomen voor de ene P invloed hebben op de andere. De problemen en uitdagingen zijn complex en omvangrijk, maar de oplossingen ook. Geloven dat het genoeg is om een of twee hefbomen te activeren is een illusie, om niet te zeggen gevaarlijk!

We voelen ons daarom verplicht om de aantijgingen van professor Hudon punt voor punt te weerleggen, omdat we het onaanvaardbaar vinden dat er zo'n bevooroordeeld en soms zelfs onjuist opiniestuk over onze organisatie wordt verspreid.

  1. Het voorstel van minister Dermagne om de arbeidsduur te verminderen voor hetzelfde loon en dat op vrijwillige basis te laten testen door bedrijven. In zijn reactie in De Tijd (Werkgevers lopen niet warm voor experiment met kortere werkweek (tijd.be)) legt het VBO de gevolgen van die keuze uit aan de hand van feiten en cijfers. “De arbeidsduur verlagen zonder loonverlies betekent een verhoging van de loonkosten per uur, die bij ons al 15 procent hoger liggen dan in de buurlanden. Dat gaat problemen opleveren op onze arbeidsmarkt.” We zien nu al een concurrentieverschil met onze directe buurlanden. Het verdiepen van die concurrentiekloof kan op lange termijn alleen maar leiden tot desinvestering in ons land. De praktische gevolgen van dit soort electoralistisch ‘fausse bonne idée’ worden duidelijk uitgelegd.
  1. De jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie, met als thema de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. De kern van onze reactie (Werkgelegenheidsconferentie 2023: arbeidsmarktparticipatie van vrouwen kan en moet beter, maar volstaat niet om einddoelstelling van 80% te bereiken (vbo.be)) gaat over de aanbevelingen die we doen om de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen te verhogen (opleiding, stereotypen bestrijden, verlofstelsels hervormen zodat mannen en vrouwen evenveel verlof opnemen, kinderopvang hervormen). In ons persbericht zeggen we ook het volgende: “Daarnaast moeten we de volle arbeidsmarktparticipatie van vrouwen blijven ondersteunen en een gelijkere verdeling van betaald en onbetaald werk tussen mannen en vrouwen bewerkstelligen.”  In onze reactie geven we mee we dat dit een belangrijke kwestie is en dat er andere, nog urgentere uitdagingen zijn die op korte termijn moeten worden opgelost. Op geen enkel moment hebben we beweerd dat het thema verwaarloosbaar zou zijn. Verschillende lidsectoren hebben op dat gebied concrete initiatieven genomen, die pragmatisch zijn en verder gaan dan slogans alleen. Tot slot telt de driekoppige algemene directie van het VBO twee vrouwen, heeft het VBO het ‘Inclusive Panels Charter’ ondertekend en onlangs een intern Diversity & Inclusion Team opgericht. We hebben op dat gebied geen lessen te krijgen.
  1. De ‘milieupauze’ wil niet zeggen dat we onze ambities moeten verlagen, wel dat we de spreekwoordelijke kruiwagen niet moeten overladen. De klimaatdoelstellingen en de tijdlijn ervan zijn zeer duidelijk vastgelegd (koolstofneutraliteit in 2050), we betwisten die doelstelling allerminst. Bedrijven worden echter geconfronteerd met steeds complexere milieuwetgeving bestaande uit talloze, soms tegenstrijdige lagen. Dat leidt tot twijfels en bezorgdheid, terwijl het doel zou moeten zijn om iedereen aan boord te krijgen. Het VBO roept op om de nadruk te leggen op het behalen van de huidige doelstellingen voordat er nieuwe worden voorgesteld.  Bovendien krijgen de ondernemingen steeds meer verantwoordelijkheden toegeschoven die traditioneel aan de publieke sector toebehoren. Bedrijven kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor alles wat er gebeurt in de enorme wereld om hen heen (zie artikel in REFLECT - De grens tussen overheid en onderneming vervaagt). Nogmaals, we laten ons leiden door pragmatisme, niet door emotie of zelfingenomenheid. We zijn ons terdege bewust van de versnelling van de klimaatverandering en we hebben onze visie daarrond meermaals naar voren geschoven, o.a. op het vlak van energie, mobiliteit en circulaire economie (*). We stellen ons op als oplossingsgerichte partner!

Tot slot willen we erop wijzen dat het VBO de enige organisatie is die een holistisch, alomvattend plan heeft ontwikkeld om ons land tegen 2030 aan de kop van het peloton te brengen: Horizon België 2030. Dat plan omvat economische, sociale en ecologische voorstellen. Waarom? Omdat we sterk geloven in onze visie ‘creating value for society’, op een manier die veel verder gaat dan hoogdravende academische pretenties.

Professor Hudon, laten we constructief zijn! Ons land staat voor enorme uitdagingen en we moeten de handen in elkaar slaan om die het hoofd te bieden. Aan de vooravond van moeilijke verkiezingen zal het afvallen van de werkgeversbank ons land niet vooruithelpen. Wij geloven in samenwerking, partnerschappen en de combinatie van verschillende oplossingen om de uitdagingen op korte en lange termijn aan te gaan. Onze deur staat altijd open als u, net als wij, wil werken aan een welvarende toekomst voor ons land.

(*) Zie ‘Strategie en actieplan voor een betere mobiliteit’ en het ‘Vooruitgangsrapport circulaire economie - 2022

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.