Vertegenwoordiging op federaal niveau

Het VBO wordt door tal van wetten erkend als de vertegenwoordiger van de privésector op federaal niveau. In die hoedanigheid zetelen we in uiteenlopende beslissings- en adviesorganen. Het VBO vertegenwoordigt de ondernemingen van de privésector o.a. in de Nationale Arbeidsraad (NAR), de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Regentenraad van de Nationale Bank van België, het Paritair Beheer van de Sociale Zekerheid (o.a. RSZ, RVA), de Raad voor het Verbruik, de Nationale Delcrederedienst, en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Deze mandaten geven ons bovendien de kans om op tal van domeinen zowel rechtstreeks als onrechtstreeks een zo gunstig mogelijk ondernemingskader te bedingen en voortdurend te ijveren voor een versterking van de concurrentiekracht van onze Belgische bedrijven.

Als vertegenwoordiger van de bedrijven, zetelen we in een rist beslissings- en adviesorganen op federaal niveau. We sommen ze hieronder op, alfabetisch gerangschikt volgens activiteitsdomein.

Administratieve vereenvoudiging
Arbeidsveiligheid
Bedrijfsbeveiliging
Boekhoudkundige en fiscale beroepen, revisoraat
Boekhoudrecht/vennootschapsrecht/economische inlichtingen
Buitenlandse handel
Commerciële samenwerkingsakkoorden
Duurzame ontwikkeling
Economie
Energie
Financiering van kmo’s
Intellectuele eigendom
Mededinging 
Multinationale ondernemingen 
Normalisatie 
Overheidsopdrachten
Pensioenen 
Prijzen/index 
Sociaal beleid en overleg
Sociale fraude
Sociale zekerheid 
Statistiek 
Tewerkstelling/arbeid 
Verbruik 
Werkloosheid/brugpensioen

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

• Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Koloniënstraat 11, Atrium – 6e verdieping
1000 Brussel
T + 32 2 518 21 31

Rol
De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten spreekt zich bindend uit over de voorwaarden om overheidsinformatie ter beschikking te stellen. Deze commissie behandelt ook de bezwaren tegen een geweigerde aanvraag om bestuursdocumenten te mogen consulteren.

Belang voor de ondernemingen
Bij de verdere uitbouw van de informatiemaatschappij is een belangrijke rol weggelegd voor de private sector. Het VBO pleit voor meer transparantie van overheidsinformatie en wil via deze commissie bijdragen tot een betere ontsluiting van de beschikbare bestuursdocumenten.

• Dienst Administratieve Vereenvoudiging
Regentlaan 37
1000 Brussel
T + 32 2 289 00 60 - F + 32 2 289 00 76
www.vereenvoudiging.be/

Rol
De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) werd opgericht in 1998 binnen de FOD Kanselarij van de Eerste minister. Hij heeft als expliciete opdracht maatregelen voor te stellen die – op het federale niveau – de administratieve complexiteit voor de ondernemingen en de eruit voortvloeiende kosten beperken.

De strategie en werkzaamheden van de DAV worden bepaald door een Sturingscomité dat bestaat uit 14 stemgerechtigde leden, en zowel vertegenwoordigers telt van de ministers die het nauwst bij het ondernemingsbeleid betrokken zijn, als van de administraties en de sociale partners. Van het Sturingscomité wordt niet alleen verwacht dat het stuurt, maar ook dat het raad geeft, voorstellen formuleert, leidt, overlegt, adviezen verleent en bijdraagt tot de uitvoering van de opdrachten van de DAV.

De doelstellingen van deze administratieve vereenvoudigingspolitiek werden vertaald in het meerjarenwerkprogramma of het Strategisch plan van de DAV, dat verder wordt geconcretiseerd door jaarlijkse actieplannen die eveneens door het Sturingscomité worden goedgekeurd. 

Belang voor de ondernemingen
Een maximale en volgehouden inspanning om de administratieve lasten voor ondernemingen te verminderen, is voor het VBO een topprioriteit ter versterking van de concurrentiekracht van onze Belgische bedrijven. Het is een verdienste van het VBO dat die doelstelling vertaald werd in de politieke agenda én beleidsstructuren. Hierin vervult de Dienst Administratieve Vereenvoudiging een cruciale rol als initiator, projectleider of coördinator van federale projecten van administratieve vereenvoudiging. Bovendien organiseert hij het overleg – inzake administratieve vereenvoudiging – met alle beleidsniveaus, de representatieve werkgevers- en middenstandsorganisaties, vakbonden, evenals met de Europese en andere internationale instellingen.

ARBEIDSVEILIGHEID 

• Federaal agentschap voor beroepsrisico's
Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel
T + 32 2 272 20 00
www.fedris.be

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, beheert twee soorten beroepsrisico’s: arbeidsongevallen en beroepsziekten

Rol
Sedert de privatisering van zijn uitkeringstaken heeft het paritair beheerde Fedris vooral een rol van toezicht – technisch en medisch – op de uitvoering van de wetgeving inzake arbeidsongevallen door de privéverzekeraars. Bovendien moet Fedris het preventiebeleid organiseren en stimuleren. Het speelt ook een rol bij een aantal taken die in aanvulling op de verzekering worden verricht en die niet door de verzekeraars zelf worden vervuld. Bovendien staat Fedris ook volledig in voor de verzekering van de ondernemingen tegen beroepsziekten, zowel wat betreft preventie als uitbetaling van vergoedingen aan de getroffenen. Naast de preventie van beroepsziekten is Fedris ook bevoegd voor het voorkomen van beroepsgebonden ziekten, via revalidatieprogramma's voor werknemers die lijden aan lumbalgie. Sedert 1 april 2007 neemt het het beheerscomité voor de beroepsziekten van Fedris voorts het beheer van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers op zich. 

Belang voor de ondernemingen
De sectoren 'arbeidsongevallen' en ‘beroepsziekten’ liggen de werkgevers bijzonder na aan het hart: het verzekerde risico is namelijk een arbeidsrisico, waarvoor de ondernemingen zich verantwoordelijk weten ten aanzien van hun personeel. Het is dan ook van belang de beste contacten met deze instelling te onderhouden, via een actieve deelname aan het beheer ervan.Voor de arbeidsongevallen is het ook belangrijk dat nauwlettend wordt toegezien op ontwikkelingen die van zodanige aard zijn dat ze extra kosten met zich brengen die worden afgewenteld op de premies die door de werkgevers worden betaald. Wat de beroepsziekten betreft, is het ook van belang erover te waken dat aanpassingen van de lijst van beroepsziekten berusten op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en bewijzen. Dat houdt ook in dat voor sommige risico's de erkenningscriteria herbekeken worden. In het kader van zijn preventieve opdrachten kan Fedris, op verzoek van de werkgever, onderzoeken naar het risico in de onderneming instellen en een advies over de blootstelling aan beroepsziekterisico's uitbrengen.

• Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing
p/a FOD Binnenlandse Zaken
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
T + 32 2 500 21 11 - F + 32 2 500 23 65
www.ibz.fgov.be/

Rol
De FOD Binnenlandse Zaken heeft basisnormen vastgesteld voor de preventie van brand en ontploffing voor nieuwe gebouwen. Binnen deze FOD werd een Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing opgericht (KB van 16 januari 2006), die advies moet geven over elk reglementair onderwerp ter zake. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de openbare en de particuliere belangen.

Belang voor de ondernemingen
Via de Hoge Raad hebben werkgevers een inbreng in alle maatregelen en besluiten inzake beveiliging tegen brand en ontploffing.

In het bijzonder streven de werkgevers naar:
- doelgerichte regelgeving i.p.v. een detailinvulling die geen ruimte laat voor de bedrijven;
- rechtszekerheid voor de bedrijven via uniforme toepassing en eisen door de verschillende brandweerkorpsen en vergunningverlenende overheden.

• Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk
p/a FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
T + 32 2 233 41 11 - F + 32 2 233 44 88
www.werk.belgie.be/

Rol
De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk werd ingesteld door het KB van 27 oktober 2006, genomen ter uitvoering van de welzijnswet. Het is een tripartiet orgaan: vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en overheid, aangevuld met permanente deskundigen uit een aantal instellingen en verenigingen die actief zijn in het domein van het welzijn op het werk.

De Hoge Raad is belast met het verstrekken van adviezen, op eigen initiatief of op aanvraag, over vraagstukken met betrekking tot het welzijn op het werk.

Belang voor de ondernemingen
Via de Hoge Raad hebben werkgevers een inbreng in:
- alle problemen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
- de praktische tenuitvoerlegging in België van de richtlijnen die in het kader van de Europese Unie met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk zijn uitgevaardigd.

In het bijzonder streven de werkgevers naar:
- doelgerichte regelgeving i.p.v. een detailinvulling die geen ruimte laat voor de bedrijven;
- maatregelen aangepast aan de bedrijfspraktijk;
- grenswaarden en normen die niet strenger zijn dan in de andere Europese landen.


BEDRIJFSBEVEILIGING

• Permanent Overlegplatform Bedrijfsbeveiliging
c/o FOD Justitie – Dienst voor het strafrechtelijk beleid
Hallepoortlaan 5-8
1060 Brussel 
T + 32 2 542 74 23 - F + 32 2 542 74 44
www.strafrechtelijkbeleid.be/

Rol
De overheid en het VBO richtten samen een 'Permanent Overlegplatform Bedrijfsbeveiliging’ (POB) op. Doel: een goede samenwerking tussen de overheidssector en de privésector aanmoedigen teneinde op een constructieve wijze bij te dragen aan de preventie en bestrijding van terrorisme in brede zin, met inbegrip van georganiseerde criminaliteit, informaticacriminaliteit en bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel.

Belang voor de ondernemingen
Een concrete verwezenlijking van dit platform is de ondertekening van een protocolakkoord betreffende een ‘Early Warning System’ door de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en het VBO. Het gaat om een bedrijfsinformatienetwerk tegen terroristische dreigingen. Aan dit netwerk werken zowel publieke als private partners mee. Er worden ook informatiebrochures voor de ondernemingen gepubliceerd, zoals de brochure ‘Tips en ideeën voor bedrijfsbeveiliging. Beter voorkomen dan genezen’.

BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE BEROEPEN, REVISORAAT

• Hoge Raad voor de Economische Beroepen
North Gate III, Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
T + 32 2 277 64 11 - F + 32 2 201 66 19
 www.cspe-hreb.be/

Rol
De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft als taak toe te zien op de kwaliteit van de controle die door de professional van de boekhouding en de fiscaliteit wordt uitgeoefend op de economische en financiële informatie die door de vennootschap wordt verstrekt.

Belang voor de ondernemingen
De geloofwaardigheid van de verstrekte informatie wordt groter als de erop uitgeoefende controle uitgaat van een competente en onafhankelijke persoon. Bovendien vereist een kwaliteitscontrole dat ze gebeurt aan de hand van een referentiesysteem dat beantwoordt aan de internationale vereisten, enerzijds, en aan de specifieke kenmerken van de Belgische bedrijven, anderzijds.

Deze doelen streeft het VBO na in het kader van de werkzaamheden van de Raad, onder meer bij de tenuitvoerlegging van de audit­regelgeving of nog, in het debat over het gebruik van het International Standards on Auditing referentiesysteem.

BOEKHOUDRECHT/VENNOOTSCHAPSRECHT/ECONOMISCHE INLICHTINGEN

• Ad-hoccomité 'Aan de ondernemingsraad te verstrekken economische en financiële inlichtingen'
p/a Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Blijde Inkomstlaan 17-21
1040 Brussel
T + 32 2 233 88 11 - F + 32 2 233 89 12
www.ccecrb.fgov.be/

Rol
Dit comité, dat deel uitmaakt van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, moet advies uitbrengen over alle aanvragen die de ondernemers indienen om afwijkingen te verkrijgen van de verplichting om aan de ondernemingsraad economische en financiële inlichtingen te verstrekken.

Belang voor de ondernemingen
De minister van Werk moet de gevraagde vrijstelling toekennen als de wil van het ondernemingshoofd om een bijzondere informatie niet mee te delen, door de ondernemingsraad en het ad-hoccomité unaniem is goedgekeurd. In de overige gevallen kan hij de gevraagde vrijstelling verlenen; gewoonlijk doet hij dat als het advies van het ad-hoccomité die richting uitgaat.

• Commissie 'Door de ondernemingen te verstrekken informatie'
p/a Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Blijde Inkomstlaan 17-21
1040 Brussel
T + 32 2 233 88 11 - F + 32 2 233 89 12
www.ccecrb.fgov.be/

Rol
Deze commissie van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bereidt op verzoek van de regering of op eigen initiatief adviezen voor over Belgische en Europese ontwerpregelgevingen die hoofdzakelijk te maken hebben met vennootschapsrecht, boekhouding, medezeggenschap en voorlichting van de werknemers.

Belang voor de ondernemingen
Het VBO wil via zijn actie een uitbreiding van het aantal overbodige formaliteiten voorkomen door de nadruk te leggen op een relevante en degelijke informatie, die beantwoordt aan de noden van de bedrijven en de gebruikers, onder meer wat het boekhoudkundig referentiesysteem betreft.

• Commissie voor Boekhoudkundige Normen
North Gate III, Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
T + 32 2 277 61 74 
www.cnc-cbn.be/

Rol
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen is het belangrijkste federale adviesorgaan op boekhoudkundig vlak. Zij heeft een drievoudige opdracht: 1. de regering en het Parlement op hun verzoek of uit eigen beweging van advies dienen; 2. door middel van adviezen en aanbevelingen bijdragen tot de ontwikkeling van de leer van het boekhouden en de beginselen bepalen van een regelmatige boekhouding; 3. aan de minister van Economie of de minister van Middenstand advies geven over de door de ondernemingen ingediende verzoeken om afwijking van bepaalde uitvoeringsbesluiten van de boekhoudwet of het Wetboek Vennootschappen.

Belang voor de ondernemingen
De boekhouding is van groot belang voor het goed beheer van een onderneming. Wijzigingen in de boekhoudwetgeving kunnen dan ook een aanzienlijke impact hebben op de ondernemingen. Vandaar dat het belangrijk is dat het VBO deze wijzigingen van nabij opvolgt, meer bepaald inzake de toepassing van de IAS/IFRS internationale boekhoudkundige normen en de boekhoudkundige normen die van toepassing zijn op de kmo’s.

BUITENLANDSE HANDEL

• Agentschap voor Buitenlandse Handel
Montoyerstraat 3
1000 Brussel
T + 32 2 206 35 11 - F + 32 2 203 18 12
 www.abh-ace.be/

Rol en belang voor de ondernemingen
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel groepeert alle publieke en private partijen – zowel federaal als gewestelijk – die betrokken zijn bij de bevordering van de buitenlandse handel.
Het Agentschap is verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal gezamenlijke handelsmissies (federaal/regionaal), alsook voor het organiseren, ontwikkelen en verspreiden van informatie, studies en documentatie over buitenlandse markten en dit laatste ten behoeve van de gewestelijke diensten die met de buitenlandse handel belast zijn. Bovendien kan het een aantal taken van gemeenschappelijk belang uitoefenen, waartoe de raad van bestuur unaniem heeft besloten. Twee leden van deze raad werden aangewezen op voorstel van het VBO.

• Nationale Delcrederedienst
Montoyerstraat 3
1000 Brussel
T + 32 2 788 88 00 - F + 32 2 788 88 10
 www.ondd.be/

Rol
De Nationale Delcrederedienst (ONDD) is de Belgische openbare kredietverzekeraar die tot opdracht heeft de internationale economische betrekkingen te bevorderen.

Belang voor de ondernemingen
ONDD verzekert bedrijven en banken tegen politieke en commerciële risico’s van internationale handelstransacties die vooral betrekking hebben op kapitaalgoederen, industriële projecten, aannemingswerken en diensten. Daarnaast werkt ONDD voor deze risico’s samen met banken op basis van risk-sharingschema’s. ONDD verzekert eveneens politieke risico’s verbonden aan directe investeringen in het buitenland en financiert ook rechtstreeks handelstransacties van beperkte omvang.
Het VBO is in de raad van bestuur van deze instelling vertegenwoordigd en beïnvloedt zowel het algemeen beleid als de bijzondere dekkingen die zij voorstelt.

COMMERCIËLE SAMENWERKINGSAKKOORDEN

• Arbitragecommissie met betrekking tot precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsakkoorden
p/a FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie Afdeling Consumenten en Ondernemingen
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
T + 32 2 277 63 93 - F + 32 2 277 52 79
www.mineco.fgov.be/

Rol
De Arbitragecommissie verstrekt adviezen over de interpretatie en de toepassing van de wet betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsakkoorden. Deze adviezen worden ofwel ambtshalve verstrekt, ofwel op verzoek van de minister bevoegd voor Middenstand, van de minister bevoegd voor Economie of van een beroepsorganisatie.

De Arbitragecommissie moet ook een evaluatierapport opstellen ten behoeve van het Parlement.

Belang voor de ondernemingen
De voornoemde wet legt belangrijke wettelijke verplichtingen op aan ondernemingen die rechten verstrekken in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten en voorziet ook in zeer strenge sancties bij niet-naleving van deze verplichtingen. Het is bijgevolg van fundamenteel belang dat deze ondernemingen terdege worden vertegenwoordigd in een orgaan dat de bevoegdheid heeft om deze wet te evalueren en te interpreteren.

DUURZAME ONTWIKKELING

• Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
Liefdadigheidsstraat 33
1210 Brussel
T + 32 2 743 31 50 - F + 32 2 743 31 59
 www.frdo-cfdd.be/

Rol
De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) is vooral belast met de volgende taken:

- adviezen aan de Belgische federale overheid formuleren over het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling;
- optreden als een forum voor het uitwisselen van ideeën over duurzame ontwikkeling om het maatschappelijk draagvlak voor duurzame ontwikkeling uit te breiden.

Belang voor de ondernemingen
De leden van de raad van de FRDO zijn vertegenwoordigers van de traditionele sociale gesprekspartners, van de ngo's op het vlak van milieubescherming en ontwikkelingssamenwerking, van de academische wereld en van consumentenorganisaties. De FRDO biedt aan zijn deelnemers van zeer verscheiden strekking de mogelijkheid om hun respectieve standpunten beter te begrijpen en met elkaar in dialoog te treden.

De behandelde thema’s hebben onder meer betrekking op beleid en maatregelen in verband met duurzame ontwikkeling, waaronder beleidsmaatregelen op het vlak van klimaatverandering en energie, productnormen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en ook biomassa, voeding en vervoer.

De FRDO brengt over deze thema's, vooral op verzoek van de federale regering of op eigen initiatief, advies uit.


ECONOMIE

• Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Blijde Inkomstlaan 17-21
1040 Brussel
T + 32 2 233 88 11 - F + 32 2 233 89 12
www.ccecrb.fgov.be/

Rol
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) is het voornaamste paritair adviesorgaan op economisch vlak. Hij legt aan de regering of aan de wetgevende kamers – ofwel op hun verzoek, ofwel op eigen initiatief – adviezen en rapporten voor over de economische en financiële vraagstukken die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen.

Belang voor de ondernemingen
De werkzaamheden van de CRB gaan vaak over macro-economische aangelegenheden. Hier volgen een aantal van die werkzaamheden van de jongste jaren die als belangrijk voor de ondernemingen kunnen worden aangezien:

- de technische verslagen over de maximale beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling;
- het advies betreffende het wettelijke kader voor de werkgeversbijdrage in de verplaatsingskosten van de werknemers;
- het advies over de thematiek van de groene jobs;
- het advies over de evaluatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen;
- …

Het VBO bekleedt het vicevoorzitterschap van de CRB en heeft er met zijn lidfederaties verscheidene mandaten.

• Nationale Bank van België
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel
T + 32 2 221 21 11 - F + 32 2 221 31 00
www.nbb.be/

Rol
De Nationale Bank van België (NBB) werd op 5 mei 1850 bij wet opgericht. Haar juridische vorm is die van een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijk kapitaal bedraagt 10 miljoen euro en wordt vertegenwoordigd door 400.000 aandelen. De Belgische Staat bezit de helft van deze aandelen.

Belang voor de ondernemingen
De NBB speelt een belangrijke rol bij het verzamelen, analyseren en verspreiden van economische en financiële informatie. Dat geldt zowel voor gegevens die betrekking hebben op de Belgische economie in haar geheel (macro-economisch) als voor informatie die slaat op afzonderlijke bedrijven of andere economische agenten (micro-economisch).

Haar regentenraad is samengesteld uit de gouverneur, directeurs en 10 regenten, van wie er 3 gekozen worden op voordracht van de meest representatieve organisaties van de handel en de nijverheid, van de landbouw en van de middenstand.

ENERGIE

• Algemene Raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
Nijverheidsstraat 26-38
1040 Brussel
T + 32 2 289 76 11 - F + 32 2 289 76 09
www.creg.be/

Rol
De Algemene Raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft tot taak de grote lijnen te trekken voor de toepassing van de wet (en de uitvoeringsbesluiten) betreffende de liberalisering van de markt voor elektriciteit en gas enerzijds, en adviezen te formuleren over de vraagstukken die het directiecomité hem voorlegt. Hij is tevens een forum voor discussie over de doelstellingen en de strategieën van het energiebeleid.

Belang voor de ondernemingen
De markt voor elektriciteit en gas is van zeer groot belang voor de industrie, en in het bijzonder voor de elektriciteitsintensieve en de gasintensieve bedrijven. Via zijn aanwezigheid in de Algemene Raad van de CREG geeft het VBO zijn advies aan de minister die belast is met energie en helpt het mee de werking van de gas- en elektriciteitsmarkt verbeteren.

Het VBO of één van zijn leden neemt, afwisselend met de vakbonden, het voorzitterschap en het vicevoorzitterschap van de Algemene Raad van de CREG waar.

FINANCIERING VAN KMO’S

• Kenniscentrum voor Financiering van KMO (KeFiK)
de Lignestraat 1
1000 Brussel
T + 32 2 209 08 35 - F + 32 2 209 08 34
www.kefik.be/

Rol
Het Kenniscentrum voor Financiering van KMO (KeFiK) vzw is een federaal overheidsorgaan dat sinds eind 2005 operationeel is. Het werd opgericht op aanbeveling van de tweede 'werkgroep Kmo-financiering' onder voorzitterschap van wijlen Eric André, volksvertegenwoordiger. Sinds begin 2009 heeft het KeFiK de rechtspersoonlijkheid van vzw gekregen.

Het Wetenschappelijk Sturingscomité is een consultatief orgaan en groepeert experts-vertegenwoordigers van de betrokken actoren, waaronder de verschillende niveaus van de Belgische overheid, de representatieve kmo-organisaties, universiteiten,…
De opdracht van het KeFiK bestaat uit het centraliseren en toegankelijker maken van alle relevante informatie, expertise en statistieken inzake de financieringsproblematiek van de kmo’s. Deze gebundelde kennis wordt verwerkt en online ter beschikking gesteld voor zowel de beleidsverantwoordelijken als het brede publiek en alle andere actoren. Sinds 2009 neemt het KeFiK tevens de rol van kredietbemiddelaar op zich. Deze dienst is toegankelijk voor ondernemingen die financieringsmoeilijkheden ondervinden.

Belang voor de ondernemingen
Het VBO heeft destijds in de 'werkgroep Eric André' gewezen op de noodzaak van betere en gecentraliseerde informatie en aanspreekpunten inzake de diverse financieringsmogelijkheden voor kmo’s. Dit is nuttig voor de kmo-leiders die op zoek zijn naar informatie. Voorts biedt het de federale en regionale beleidsmakers de mogelijkheid zich voor hun financieringsmaatregelen te laten inspireren door deze kruispuntbank van relevante informatie én haar netwerk van deskundige actoren.

INTELLECTUELE EIGENDOM

• Commissie Privékopie
p/a FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
North Gate III, Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
T + 32 2 206 48 32 - F + 32 2 206 57 50
 www.mineco.fgov.be/

Rol
Een commissie bij de FOD Economie geeft advies inzake de heffing voor nummerieke kopieën voor persoonlijk gebruik.

Zij vertegenwoordigt de betrokken kringen, met name Auvibel – die belast is met de inning en het beheer van deze heffing –, de fabrikanten en invoerders van apparaten en dragers voor de reproductie van geluids- of audiovisuele werken, de gebruikers en de verdelers. Haar adviezen betreffen de apparaten in kwestie, de bedragen van de heffing, de wijze van inning en controle erop...

Belang voor de ondernemingen
Fabrikanten en invoerders van apparaten en dragers hebben er belang bij dat het bedrag van de heffing redelijk blijft en dat het systeem van inning en controle zo weinig mogelijk administratieve rompslomp meebrengt. Deze commissie maakt het ook mogelijk de afstemming van de Belgische wetgeving op de Europese richtlijnen ter zake en de correcte omzetting van deze laatste na te gaan, om een evenwicht op het vlak van de ondernemingen in Europa te bewaren.

• Commissie Reprografie
p/a FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
North Gate III, Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
T + 32 2 206 48 32 - F + 32 2 206 57 50
www.mineco.fgov.be/

Rol
Een commissie bij de FOD Economie geeft advies inzake de auteursheffingen voor analoge kopieën voor persoonlijk gebruik van boeken, tijdschriften, foto's... (reprografie).

Zij vertegenwoordigt de betrokken kringen, met name Reprobel – die belast is met de inning en het beheer van deze heffing –, de gebruikers, de fabrikanten en invoerders van kopieerapparaten en de dealers. Haar adviezen hebben betrekking op de apparaten die eronder vallen, de hoogte van de heffing, de wijze van inning en controle erop.

Belang voor de ondernemingen
De ondernemingen zijn bijdrageplichtig, hetzij als fabrikanten en invoerders van kopieerapparaten, hetzij als gebruikers die kopieën maken.

De deelname van het VBO beoogt o.a. ervoor te zorgen dat deze heffing zo weinig mogelijk administratieve lasten meebrengt en dat zij binnen redelijke perken blijft.

• Overlegcommissie
North Gate III - Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
T + 32 2 206 48 32 - F + 32 2 206 57 50
www.mineco.fgov.be/

Rol
In 2011 werd bij de FOD Economie in het kader van de wetgeving betreffende het statuut en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten een overlegcommissie opgericht. Ze heeft als opdracht een overleg te organiseren in het kader van de tenuitvoerlegging van de bepalingen in verband met de controle op de beheersvennootschappen.

Belang voor de ondernemingen
De ondernemingen die belang hebben bij de auteursrechten en de naburige rechten staan gunstig tegenover meer transparantie in het beheer van de beheersvennootschappen en tegenover een beter overleg met hen op het gebied van tarieven en informatie. De deelname aan een dergelijke commissie is dus belangrijk, omdat ze deze ondernemingen de mogelijkheid biedt mee de regels met betrekking tot het statuut en de controle op de beheersvennootschappen uit te werken.

• Raad voor de Intellectuele Eigendom
North Gate III, Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
T + 32 2 206 41 11 - F + 32 2 206 57 50
www.mineco.fgov.be/

Rol
Deze instantie geeft aan de minister van Economische Zaken adviezen op het gebied van intellectuele eigendom. Naast hoogleraren, magistraten, advocaten en onafhankelijke merken- en octrooigemachtigden, zetelen er vertegenwoordigers van de ondernemingen in.

De Raad voor de Intellectuele Eigendom is samengesteld uit twee secties: de sectie ‘Industriële Eigendom’ en de sectie ‘Auteursrecht en Naburige rechten’, die respectievelijk belast zijn met problemen inzake industriële eigendom en problemen inzake auteursrecht en naburige rechten.

Belang voor de ondernemingen
De intellectuele eigendom neemt in het beheer van de ondernemingen een belangrijke plaats in en is een instrument om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. Het is van wezenlijk belang dat de gekozen oplossingen tegemoetkomen aan hun behoeften en aan hun economische realiteit.

Hun praktische bijdrage is derhalve volstrekt noodzakelijk wat betreft de nationale wetgeving en de standpunten die door de Belgische overheid in de Europese en internationale instellingen worden ingenomen.

MEDEDINGING

• Commissie voor de Mededinging
p/a Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Blijde Inkomstlaan 17-21
1040 Brussel
T + 32 2 233 88 11 - F + 32 2 233 89 12
www.ccecrb.fgov.be/

Rol
De Commissie voor de Mededinging maakt deel uit van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en verleent advies aan de minister van Economie met betrekking tot het Belgisch en het Europees mededingingsbeleid (verbod van kartels en misbruik van machtspositie, controle op concentraties).

Belang voor de ondernemingen
Via hun aanwezigheid in de commissie kunnen de ondernemingen erop toezien dat een mededingingsbeleid wordt gevoerd dat gericht is op het bevorderen van het concurrentievermogen (bv. door de samenwerking tussen ondernemingen te stimuleren en ervoor te zorgen dat de procedures snel en efficiënt verlopen).

MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN

• OESO Nationaal Contactpunt
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
T + 32 2 277 51 11 - F + 32 2 277 53 06
http://www.mineco.fgov.be/

Rol
Het OESO Nationaal Contactpunt (NCP) is samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, de vakbonden en de werkgevers. Zijn opdracht bestaat erin de herzieningen van de OESO-richtlijnen te volgen en ze te promoten bij de multinationale ondernemingen. Het moet ook antwoorden op vragen van andere NCP's, van ondernemingen, vakbonden, ngo's en van het publiek. Tot slot is het NCP verantwoordelijk voor het onderzoeken en behandelen van de specifieke dossiers over eventuele niet-naleving van de OESO-richtlijnen door een Belgische onderneming. Indien het NCP van oordeel is dat een onderneming bepaalde richtlijnen niet of niet voldoende zou gerespecteerd hebben, brengt het hierover een persbericht uit.

Belang voor de ondernemingen
De actie van het VBO bestaat erin om, in het geval van klacht wegens eventuele niet-toepassing van de richtlijnen door een Belgische onderneming, de belangen van die onderneming te behartigen voor zover zij de genoemde principes in acht heeft genomen en zij aan ongegronde kritiek wordt blootgesteld.

NORMALISATIE

• Hoge Raad voor Normalisatie
p/a Dienst Normalisatie en Competitiviteit - FOD Economie 
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
T + 32 2 277 80 20 - F + 32 2 277 54 42

Rol
De Hoge Raad voor Normalisatie is een adviesorgaan opgericht in het kader van de Belgische normalisatiehervorming en geïnstalleerd op 28 maart 2006. Terwijl het Bureau voor Normalisatie (NBN) als operationele instelling de Belgische normalisatieactiviteiten moet organiseren en coördineren, heeft dit orgaan als opdracht aan de minister bevoegd voor Economie (openbare) adviezen te verstrekken aangaande zijn te voeren normalisatiepolitiek en de aanpassing van dit beleid aan alle nationale, Europese en internationale ontwikkelingen inzake normalisatie.

Belang voor de ondernemingen
Een efficiënt Belgisch normalisatiebeleid speelt een cruciale rol in de versterking van het concurrentie- èn innovatievermogen van onze economie. Gezien de ondernemingen de voornaamste belanghebbenden in het normalisatiegebeuren zijn, is het van groot belang dat zij een actieve stem hebben in de adviezen aan de minister omtrent de te voeren normalisatiepolitiek. Daarom zetelen in deze raad 6 vertegenwoordigers van de ondernemingen (van wie 4 door het VBO aangeduid). De andere leden vertegenwoordigen de wetenschappelijke kringen, de consumenten, de werknemersorganisaties en de maatschappelijke middens.

• Normalisatie Bureau
Brabançonnelaan 29
1000 Brussel
T + 32 2 738 01 11 - F + 32 2 733 42 64
www.nbn.be/

Rol
Het Normalisatie Bureau (NBN) is een instelling van openbaar nut die werd opgericht in het kader van de Belgische normalisatiehervorming (wet van 3 april 2003) en die met het aantreden van een nieuw directiecomité in 2006 operationeel is geworden.
Deze parastatale heeft een dubbele rol.

Enerzijds komt het nieuwe NBN in de plaats van het vroegere Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN); het is de nieuwe Belgische autoriteit voor de ontwikkeling van Belgische normen voor producten en diensten, en vooral voor een zo efficiënt mogelijke behartiging van de Belgische belangen bij de ontwikkeling van Europese (CEN) en internationale normen (ISO).

Anderzijds heeft het NBN ook 'gedelegeerde opdrachten'. Zo delegeert de federale overheid voortaan aan het NBN de bevoegdheden inzake selectie en financiering van projecten rond prenormatief onderzoek (o.a. van de sectorale collectieve onderzoekscentra die uiterst belangrijk zijn voor een aan de Europese en internationale markt aangepaste innovatie van Belgische producten en processen, en dus voor de technische voorbereiding en opvolging van normen). Ook de promotie van en de informatie over normen naar de Belgische bedrijfswereld – met bijzondere aandacht voor kmo's – zal via normantennes worden gefinancierd en aangestuurd vanuit het NBN. Aldus wil men ook die activiteiten (naast de normenontwikkeling) beter afstemmen op de behoeften van de verschillende actoren op de markt.

Belang voor de ondernemingen
Normen zijn vrijwillig en geven de regels van goed vakmanschap weer die, op het ogenblik dat ze worden aangenomen, als een standaard gelden voor een bepaald product, een bepaald procedé of een bepaalde dienst.

Het doel van normen is het scheppen van een optimaal maatschappelijk economisch kader waarbinnen handelsbelemmeringen zijn weggewerkt, producten, diensten en processen zijn geoptimaliseerd en de veiligheid van mens en milieu is gewaarborgd.

Naast de overheid, de vakbonden, de consumenten en de milieuorganisaties is het bedrijfsleven zonder twijfel de voornaamste stakeholder en actor in het normalisatiegebeuren. Met 15 vertegenwoordigers heeft de privésector dan ook de helft van alle mandaten in de raad van bestuur van het NBN. Daarvan zijn er 13, inclusief de voorzitter, op voordracht van het VBO bij KB benoemd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN

• Commissie Overheidsopdrachten
Wetstraat 16, 1ste verdieping
1000 Brussel
T + 32 2 501 04 00 - F + 32 2 513 08 73
www.belgium.be/

Rol
Deze commissie heeft een adviserende taak op het gebied van overheidsopdrachten, meer bepaald wat betreft de ontwerpregelgevingen en de problemen met betrekking tot hun toepassing en interpretatie.

Belang voor de ondernemingen
Overheidsopdrachten zijn voor een aantal sectoren (bv. bouw, metaalverwerkende nijverheid, diensten) van fundamenteel economisch belang. Via hun aanwezigheid in de commissie zien zij erop toe dat bij de uitwerking en de toepassing van de reglementering ter zake evenwichtige oplossingen worden gevonden die niet alleen rekening houden met de belangen van de overheid als opdrachtgever, maar ook met die van de ondernemingen die op deze opdrachten inschrijven.

PENSIOENEN

• Commissie voor Aanvullende Pensioenen
Congresstraat 12-14
1000 Brussel
T + 32 2 220 58 35 - F + 32 2 220 58 19
www.fsma.be/

Rol
De Commissie voor Aanvullende Pensioenen verstrekt advies over de besluiten die in uitvoering van de wet op de aanvullende pensioenen worden genomen. Zij behandelt ook de vragen die haar door de bevoegde ministers, de Raad voor Aanvullende Pensioenen of de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) worden voorgelegd rond de toepassing van de wet en haar uitvoeringsbesluiten.

De commissie is samengesteld uit pensioendeskundigen en vertegenwoordigers van pensioeninstellingen, werkgevers, werknemers en gepensioneerden.

Belang voor de ondernemingen
De wet op de aanvullende pensioenen van 28 april 2003 heeft de regelgeving inzake aanvullend-pensioenstelsels grondig gewijzigd. Dit gaf aanleiding tot talrijke vragen en grote rechtsonzekerheid. Met haar adviezen tracht de commissie de rechtszekerheid te verhogen en meer transparantie te scheppen voor de aangeslotenen. Zij bracht onder meer adviezen uit over de antidiscriminatiebepalingen, de eenvormige informatiefiche en de uittredingen binnen de groep of op intersectoraal vlak.
Voor de werkgevers is het belangrijk om in de commissie vertegenwoordigd te zijn, aangezien zij de aanvullende pensioenen van hun werknemers (mede)financieren. Elke wijziging van de reglementering rond hun informatieplicht, antidiscriminatie, aftrekbaarheid van de premies, enz. heeft een impact op de kosten van hun pensioenstelsels. Het is dus belangrijk dat ze betrokken worden bij het opstellen van de adviezen van de commissie, die als inspiratiebron dienen voor de wetgever.

• Federale Pensioendienst
Zuidertoren 5
1060 Brussel
T + 32 2 529 21 11 - F + 32 2 529 38 45
www.sfpd.fgov.be/

Rol
De Federale Pensioendienst (FPD) staat in voor de berekening van de werknemerspensioenen en de uitbetaling van de pensioenen van werknemers en zelfstandigen. De jongste jaren heeft hij een nieuwe activiteit inzake informatie over het pensioen sterk ontwikkeld: iedere werknemer van 55 jaar ontvangt een berekening van zijn wettelijk pensioen.

Belang voor de ondernemingen
De wettelijke pensioenen vertegenwoordigen, na dat van de geneeskundige verzorging, het grootste budget van de sociale zekerheid. Alle reglementaire kwesties of hervormingen in het wettelijk pensioen worden voor advies voorgelegd aan het beheerscomité. Op zijn verzoek worden bepaalde studies verricht door de administratie van de FPD.

PRIJZEN/INDEX

• Commissie tot Regeling der Prijzen
North Gate III, Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
T + 32 2 206 41 11 - F + 32 2 206 55 82
www.mineco.fgov.be/

Rol
De Commissie tot Regeling der Prijzen is een raadgevend orgaan dat onder de FOD Economie ressorteert en dat adviezen uitbrengt in het kader van de prijzenreglementering. Deze adviezen hebben betrekking op dossiers van afzonderlijke ondernemingen en van sectoren.

Belang voor de ondernemingen
Op 23 april 1993 werd de prijzenreglementering hervormd waardoor er een vrije prijsvorming kwam in vrijwel alle sectoren van de economie. Sindsdien is de activiteit van de Prijzencommissie hoofdzakelijk beperkt tot de behandeling van de aanvragen tot prijsverhoging vanwege ondernemingen van de sectoren die aan de regeling inzake verplichte prijsverhogingsaanvraag onderworpen zijn. Het gaat voornamelijk om dossiers betreffende niet-terugbetaalbare geneesmiddelen, sommige verzekeringen, taxi’s,… 

• Indexcommissie
p/a NIS, Leuvenseweg 44
1000 Brussel
T + 32 2 548 62 11 - F + 32 2 201 65 81
www.mineco.fgov.be/

Rol
De Indexcommissie is belast met de controle en goedkeuring van de index van de consumptieprijzen en met zijn hervorming, om beter aan te sluiten bij de bestedingspatronen van de Belgische gezinnen en de evolutie van de producten.

Belang voor de ondernemingen
Deze index wordt gebruikt om de inflatie te berekenen en speelt als zodanig een cruciale rol in het sociaal en economisch beleid in België: aanpassing van de lonen en sociale uitkeringen aan de levensduurte om de koopkracht van de gezinnen te vrijwaren, instrument in het handelsrecht, indicator voor de economische politiek.

Onder meer op aandringen van het VBO en met het oog op de bescherming van de concurrentiepositie van de Belgische ondernemingen, is de indexering van de lonen sinds 1994 niet meer gekoppeld aan de evolutie van het algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen, maar aan de zogenaamde gezondheidsindex.

Uit deze index zijn een aantal producten verwijderd die schadelijk zijn (tabak, alcohol, brandstoffen). De gezondheidsindex verhindert dus dat een verhoging van accijnzen of btw op deze producten wordt doorgerekend in de lonen.

De aanwezigheid van het VBO in de Indexcommissie is ook belangrijk bij de herziening van de index van de consumptieprijzen. Naar aanleiding van deze oefening moet immers beslist worden welke producten en diensten al dan niet opgenomen worden, hoe verouderde producten worden vervangen, hoe men tewerk gaat wanneer de kwaliteit van de producten wordt verhoogd, enz. De praktische beslissingen die dan worden genomen, kunnen een grote weerslag hebben op het niveau en het aanpassingstempo van de index. Begin 2006 werd een nieuwe
belangrijke indexhervorming van kracht.

SOCIAAL BELEID EN OVERLEG

• Nationale Arbeidsraad
Blijde Inkomstlaan 17-21
1040 Brussel
T + 32 2 233 88 11 - F + 32 2 233 89 38
http://www.nar.be/

Rol
De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een algemene adviserende bevoegdheid inzake arbeidsrecht en sociale zekerheid ten aanzien van regering en Parlement. Bovendien heeft hij beslissingsbevoegdheid via het sluiten van interprofessionele collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). 

Belang voor de ondernemingen
De NAR maakt het via adviezen mogelijk de werkgeversbelangen en -inzichten te integreren in nieuwe wetten. Het sluiten van cao’s beoogt oplossingen in de hand te werken die dichter bij de ondernemingen staan, sociale spanningen te voorkomen en aldus de sociale vrede te bevorderen. Door deze cao's en door talrijke adviezen belichaamt de NAR de facto de 'autonomie van de sociale partners'.

Het VBO bekleedt het vicevoorzitterschap van de Nationale Arbeidsraad en heeft er met zijn lidfederaties verscheidene mandaten.

SOCIALE FRAUDE

• Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
Algemene Raad van Partners van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD - SIRS)
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
T + 32 2 233 47 87 - F +32 2 233 52 73

Rol
Dit is een orgaan voor reflectie en advies in het kader van de strijd tegen de sociale fraude en illegale arbeid en over de optimale werking van de arrondissementscellen.

Zijn andere opdrachten zijn het richten van voorstellen aan de bevoegde ministers om de wetgeving die van toepassing is op de strijd tegen de illegale arbeid en sociale fraude aan te passen, en het opstellen van aanbevelingen en adviezen over ontwerpen en voorstellen van wetten over voormelde materies. Op beleidsvlak wordt dit orgaan geraadpleegd door het Federaal Aansturingsbureau.

Belang voor de ondernemingen
Werkgevers zijn vragende partij voor een efficiënte bestrijding van sociale fraude en illegale arbeid, als wapen tegen deloyale concurrentie en de verarming van de schatkist. Nochtans mag fraudebestrijding geen hinderpaal vormen voor werkgevers en dienstverleners die te goeder trouw zijn of het ondernemingsklimaat onnodig belasten. Als lid van de Algemene Raad van Partners kijkt het VBO erop toe dat fraudebestrijding gericht is op de aanpak van echte fraudegevallen, zowel ten aanzien van ondernemers als uitkeringstrekkers.

SOCIALE ZEKERHEID

• Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Willebroekkaai 38
1000 Brussel
T + 32 2 741 83 11 - F + 32 2 741 83 00
www.ksz-bcss.fgov.be/

Rol
In de jaren '80 werd een proces in gang gezet om de massale gegevensstromen die nodig zijn voor de toepassing van de sociale zekerheid en voor de financiering ervan, te informatiseren. Sluitstuk daarvan was de oprichting, in 1990, van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Deze instelling is het centrale knooppunt van een elektronisch netwerk dat tussen de instellingen van sociale zekerheid werd uitgebouwd. Haar opdracht bestaat er onder meer in de elektronische uitwisseling van sociale gegevens te beheren en te bevorderen, toe te zien op de veiligheid bij de verwerking daarvan en onderzoek te verrichten om het informatiebeheer in de sociale zekerheid verder te rationaliseren.

Belang voor de ondernemingen
Het e-government van de sociale zekerheid voert stapsgewijs een elektronische gegevensuitwisseling in tussen de werkgevers en de instellingen van sociale zekerheid. De informatie-inzameling wordt gerationaliseerd (in principe eenmalige inzameling bij de werkgever), de instructies worden geuniformeerd en een aantal formulieren wordt afgeschaft of vereenvoudigd. Concrete realisaties zijn o.m. de afschaffing van de verplichting tot aflevering van trimestriële bijdragebons aan de werknemers en van het personeelsregister, elektronische transacties voor het indienen en wijzigen van de RSZ-aangifte, aangiften van bouwwerven, detachering van werknemers in het buitenland, tijdelijke werkloosheid, raadpleging van het vakantiebestand voor arbeiders, enz. Sedert 2006 is de elektronische aangifte voor de meeste sociale risico's toegankelijk.

• Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag
Trierstraat 70
1000 Brussel
T + 32 2 237 21 11 - F + 32 2 230 10 78
www.famifed.be/

Rol
De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (Famifed) ziet toe op de goede werking van de kinderbijslagfondsen en fungeert zelf als kinderbijslagfonds voor zijn eigen aangesloten leden of voor bepaalde categorieën van werknemers die ambtshalve aangesloten zijn.

Belang voor de ondernemingen
De oorsprong van de kinderbijslag ligt bij de werkgevers. Dit verklaart het bestaan van kinderbijslagfondsen die nauw aansluiten bij een werkgeversvereniging of groepen van ondernemingen die deze dienstverlening wensen in stand te houden in het kader van hun sociaal dienstbetoon. Het Fonds stelt de werknemers in staat werk en gezin beter te combineren.

• Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
T + 32 2 509 31 11 - F + 32 2 509 30 19
www.rsz.fgov.be/

Rol
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) is een parastatale instelling die ermee belast is socialezekerheidsbijdragen te innen bij de werkgevers. De RSZ moet als een goede huisvader ook de reserves van de sociale zekerheid beheren en de financiële middelen verdelen volgens de behoeften van de verschillende sectoren van de sociale zekerheid.

Belang voor de ondernemingen
Het beheerscomité van de RSZ wordt zeer vaak door de minister van Sociale Zaken geraadpleegd over nieuwe regelingen voor bijdragevermindering of wanneer nieuwe inningsregels worden ingevoerd.
Het bedenkt oplossingen voor problemen m.b.t. de inning van de socialezekerheidsbijdragen (bv. bijdrageverminderingen, premies, maaltijdcheques, onkostenvergoedingen, bedrijfswagens). Het onderzoekt verzoeken om kwijtschelding van boetes en intresten wegens laattijdige bijdragebetaling. Het beslist over het sluiten van dadingen tot minnelijke beëindiging van geschillen tussen de RSZ en een onderneming.
De RSZ draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor de multifunctionele aangifte van loon- en arbeidstijdgegevens van de werknemers. De inhoud en de efficiënte verwerking daarvan vormen de basis van vele projecten tot vereenvoudiging van de administratieve rompslomp voor de bedrijven.

• Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Galileelaan 5/01
1210 Brussel
T + 32 2 524 97 97
www.riziv.be/

Rol
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv), dat moet instaan voor het beheer van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, is opgesplitst in twee stelsels (uitkeringen en geneeskundige verzorging), twee regelingen (zelfstandigen en algemene regeling) en twee controlediensten (medisch en administratief).

Geneeskundige verzorging
Het VBO wordt, via de Algemene Raad voor de Geneeskundige Verzorging, nauw betrokken bij het financieel beheer van de sector Geneeskundige verzorging.

De Algemene Raad bepaalt ieder jaar de begrotingsdoelstelling en de maximale uitgaven; hij keurt vanuit budgettair oogpunt de tariefafspraken goed (honoraria, forfaits). Via zijn Commissie voor Begrotingscontrole wordt iedere uitgave grondig onderzocht. In geval van ontsporing kan de Commissie besparingsmaatregelen voorstellen.

Belang voor de ondernemingen
Deze sector vertegenwoordigt inmiddels 40% van het budget van de sociale zekerheid en wordt bovendien gefinancierd met de algemene middelen (belastingen en taksen). Hij weegt dan ook op de begrotingssanering Voorts heeft deze sector een hoog economisch gewicht, daar hij non-profitsector en profitsector combineert.

Uitkeringen
De sector Uitkeringen staat in voor het beheer van vervangingsinkomens, betaald door de ziekenfondsen bij ziekte, invaliditeit, moederschaps- of vaderschapsverlof en adoptie.

Belang voor de ondernemingen
De thema's in verband met het gewaarborgd loon van de werknemers die door de onderneming worden betaald, de beheersing van de uitgaven, de noodzaak van criteria voor de erkenning van de arbeidsongeschiktheid waarmee een duidelijke scheidingslijn tussen deze sector en de sector werkloosheid kan worden getrokken, en het opzetten van een beleid ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid en van een strategie voor het herinschakelen van arbeidsongeschikte personen zijn voor de ondernemingen belangrijk.

Een ander aandachtspunt van de werkgevers bestaat erin de administratieve last die uit de verschillende in te vullen documenten voortvloeit maximaal te beperken door met name het e-government te ontwikkelen.


STATISTIEK

• Hoge Raad voor de Statistiek
p/a Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie WTCIII,
Simon Bolivarlaan 30,
1000 Brussel
T + 32 2 277 61 42 - F + 32 2 277 50 74

Rol
De Hoge Raad voor de Statistiek (HRS) is een adviesorgaan dat rechtstreeks afhangt van de federale minister van Economie. Hij fungeert als:
- een wetenschappelijke raad, voornamelijk via zijn leden die door de universitaire gemeenschap zijn afgevaardigd;
- een socio-economische raad, voornamelijk door zijn leden die de socio-economische wereld vertegenwoordigen (waaronder het VBO);
- een intra- en interfederale coördinerende raad, via de vertegenwoordigers van de federale, gemeenschaps- en gewestelijke besturen en van de parastatalen en instellingen die ervan afhangen.

De HRS moet niet alleen verplicht geraadpleegd worden over voorgestelde innovaties en aanpassingen aan officiële statistieken, maar beschikt ook over een initiatiefrecht.

Belang voor de ondernemingen
Het VBO zet zich in voor de ontwikkeling van relevante en betrouwbare beleidsstatistieken, maar waarbij anderzijds de administratieve lasten voor de ondernemingen zoveel mogelijk worden beperkt.

TEWERKSTELLING/ARBEID

• Adviesraad voor de Tewerkstelling van Buitenlandse Werknemers
c/o FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
T + 32 2 233 41 11 - F + 32 2 233 40 77

Rol en belang voor de ondernemingen
Deze drieledige Raad, waarin de federale en de gewestelijke sociale partners alsmede de vertegenwoordigers van de gewestelijke administraties voor de werkgelegenheid vertegenwoordigd zijn, brengt aan de minister van Werk adviezen uit over de wetgeving betreffende de toekenning van de arbeidskaarten en de arbeidsvergunning van buitenlandse werknemers.

Voorts volgt hij de evolutie van de Europese werkzaamheden wat het immigratiebeleid betreft.

Deze wetgeving is bijzonder belangrijk voor de ondernemingen die een beroep willen doen op uit derde landen afkomstige arbeidskrachten.

• Commissie Ondernemingsplannen
p/a FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
T + 32 2 233 41 11 - F + 32 2 233 44 88
www.werk.belgie.be/

Rol
De Commissie Ondernemingsplannen is belast met het nakijken van de ondernemingsplannen die zij in het kader van de invoering van een stelsel van economische werkloosheid voor bedienden ontvangt. De werkgever van een ‘onderneming in moeilijkheden’  in de zin van artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 kan, bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren. In deze regelingen moet voorzien zijn in een collectieve overeenkomst of in een ondernemingsplan (ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging of zonder akkoord met de betrokken vakbondsafvaardiging). De collectieve overeenkomst en het ondernemingsplan moeten bepaalde verplichte vermeldingen bevatten, zoals de duur van de schorsing en het bedrag van de forfaitaire crisispremie. De onderneming moet ook aantonen dat met de invoering van de regeling waarin het plan voorziet, ontslagen kunnen worden vermeden.

De Commissie Ondernemingsplannen kan ook bij gemotiveerde beslissing een verlaging van het bedrag van de forfaitaire crisispremie toekennen. Deze mag evenwel niet minder dan 2 EUR bedragen.

Belang voor de ondernemingen
Ondernemingen in moeilijkheden krijgen via de tijdelijke werkloosheid voor bedienden extra zuurstof in de vorm van bijkomende mogelijkheden om de arbeidsprestaties van hun werknemers en daarmee ook hun vaste kosten tijdelijk te verminderen, hun mensen toch aan boord te houden en aldus ontslagen zo mogelijk te vermijden. Het VBO ziet binnen de commissie toe op een correcte toetsing van de crisisvoorwaarden waaraan de ondernemingen in moeilijkheden moeten voldoen en op de toetsing van de inhoudelijke voorwaarden die gelden voor de ondernemingsplannen.

• Erkenningscommissie Betaald educatief verlof
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Directie van het betaald educatief verlof
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
T + 32 2 233 47 02
www.meta.fgov.be/

Rol
De Erkenningscommissie kan opleidingen erkennen opdat ze in aanmerking zouden komen voor de toekenning van betaald educatief verlof. Ze kan die erkenningen ook schorsen of intrekken. Daarbuiten heeft de commissie een meer algemene opdracht van toezicht en adviesverstrekking, zowel wat de werking als de financiering van het stelsel betreft.

Belang voor de ondernemingen
De ondernemingen zijn de belangrijkste financierders van het stelsel van het betaald educatief verlof. Zij hebben er dan ook belang bij om de budgettaire situatie van het Fonds te volgen en inspraak te hebben in het soort opleidingen dat in aanmerking kan komen voor betaald educatief verlof.

• Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Elyzeese Veldenstraat 12
1050 Brussel
T + 32 2 627 91 11 - F + 32 2 648 79 44
www.rjv.be/

Rol
De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) is de centrale instelling die belast is met het doorsturen van loon- en werktijdgegevens voor de berekening van het vakantiegeld naar de bijzondere vakantiefondsen. Hij zorgt eveneens voor supervisie. Hij betaalt zelf het vakantiegeld uit van de arbeiders van bedrijven die niet bij een bijzonder vakantiefonds aangesloten zijn.

Belang voor de ondernemingen
De verdediging van het privé-initiatief in de sector, d.w.z. de bijzondere vakantiefondsen, is een taak van het VBO. De wetgeving inzake jaarlijkse vakantie is een uiterst gevoelige materie voor de arbeiders: het voorkomen van geschillen draagt bij tot een goed sociaal klimaat in de bedrijven.

VERBRUIK

• Raad voor het Verbruik
North Gate III, Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
T + 32 2 206 41 11 - F + 32 2 206 57 71
www.mineco.fgov.be/

Rol
De hoofdopdracht van de Raad voor het Verbruik bestaat erin adviezen uit te brengen over alle consumentenaangelegenheden. Het overleg tussen de vertegenwoordigers van de professionals en van de consumentenorganisaties is van wezenlijk belang, want het draagt bij tot een constructieve onderlinge toenadering van de standpunten.

Belang voor de ondernemingen
De werkzaamheden van de raad houden verband met de meest diverse aspecten van het consumentisme, zoals de handelspraktijken, de financiële diensten, de overmatige schuldenlast, de consument en zijn verhaalsmogelijkheden, de reclame, of nog, de aansprakelijkheid van de producenten en de dienstverleners.

Bovendien gebieden bepaalde wetgevingen dat de Raad voor het Verbruik wordt geraadpleegd alvorens uitvoeringsbesluiten worden genomen, met name de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen. De raadpleging vormt, wanneer ze verplicht is, een op straffe van nietigheid voorgeschreven formaliteit.

De permanente dialoog is de gelegenheid voor de ondernemingen om initiatieven bij te sturen die vaak te eenzijdig de consument bevoordelen.

WERKLOOSHEID

• Adviescommissie inzake Brugpensioen
p/a FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
T + 32 2 233 41 11 - F + 32 2 233 44 88
 www.werk.belgie.be/

Rol
De Adviescommissie inzake Brugpensioen werd door de minister van Werk opgericht na het protocolakkoord van juni 1992 met de vakbonden over het brugpensioen, dat voorzag in het behoud van de afwijkingsmogelijkheden voor ondernemingen in herstructurering en/of in moeilijkheden.

Belang voor de ondernemingen
De Adviescommissie brengt in het kader van een aanvraag tot erkenning als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden voor de minister van Werk adviezen uit over de verzoeken vanwege de ondernemingen tot verlaging van de leeftijd waarop het toegestaan is werknemers met brugpensioen (SWT) te sturen, over het nakomen van de herinschakelingsinspanningen die worden opgelegd door het Generatiepact, alsook over de verzoeken tot afwijking van de verplichting om bruggepensioneerde werknemers te vervangen. Alle verzoeken worden dan ook onderzocht op grond van identieke en vooraf bepaalde criteria.

De Commissie kan zich ook moeten uitspreken over bepaalde afwijkingen op het gebied van tijdelijke werkloosheid, tijdskrediet aan het einde van de loopbaan en risicogroepen.

• Fonds voor Sluiting van Ondernemingen
Keizerslaan 7
1000 Brussel
T + 32 2 513 77 56 - F + 32 2 513 44 88
www.rva.be/

Rol
Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers staat in voor het vergoeden van door sluiting getroffen werknemers, waarborgt de betaling van achterstallige lonen en vergoedingen in geval van sluiting of hiermee gelijkgestelde risico's en draagt een deel van de kosten van de economische werkloosheid.

Het wordt in hoofdzaak gespijsd met werkgeversbijdragen, die het zelf vaststelt en beheert.

Belang voor de ondernemingen
De solidarisering op het vlak van de privé-ondernemingen door een werkgeversbijdrage verzacht mee de dikwijls zware financiële en sociale gevolgen bij de gehele of gedeeltelijke sluiting van een onderneming. Deze werkgeversbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en varieert volgens de behoeften. Daarnaast wordt ook jaarlijks de bijdrage vastgesteld die geldt voor de medefinanciering van de kosten van de tijdelijke werkloosheid. Het VBO waakt in het beheerscomité van het Fonds over het financieel beheer en het correct aanwenden van de middelen en zorgt ervoor dat de bijdragevoeten worden vastgesteld in functie van de reële behoeften van het Fonds.

• Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Keizerslaan 7
1000 Brussel
T + 32 2 515 41 11 - F + 32 2 514 11 06
www.rva.be/

Rol
Als paritair beheersorgaan van de werkloosheidsverzekering vertolkt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) het standpunt van de sociale partners over het begrotingsbeleid inzake werkloosheidsuitkeringen en over het federale werkgelegenheidsbeleid.

Hij ziet toe op de samenwerking met de gewestelijke instanties.

De RVA is in hoofdzaak bevoegd voor de uitkeringen inzake werkloosheid, brugpensioen en loopbaanonderbreking/tijdskrediet, maar staat ook in voor tal van andere uitkeringen of tegemoetkomingen (jeugd- en seniorvakantie, start- en stagebonus, dienstencheques, betaald educatief verlof,…).

Belang voor de ondernemingen
De verzekering tegen werkloosheidsrisico's is één van de fundamentele takken van de sociale zekerheid en is van het grootste belang voor het behoud van het sociale klimaat.

Deze verzekering draagt bij tot een soepeler werking van de arbeidsmarkt. Zo kon met uitgebreide programma's een selectief beleid worden ontwikkeld ten aanzien van de werkloosheid bij jongeren en bij oudere werknemers.

De activering van de werkloosheidsuitkeringen met effectieve loonkostenverlagende maatregelen en de heroriëntering van het beleid naar jongere, oudere en langdurig werklozen zijn hiervan enkele voorbeelden. Voorts moet met de verscherping van de controle op de beschikbaarheid en de activering van het zoekgedrag van de werklozen beter kunnen worden tegemoet gekomen aan spanningen op de arbeidsmarkt bij gebrek aan kandidaten die voldoende zijn opgeleid. Werklozen worden zo beter begeleid naar de beschikbare jobs.

Vanuit het beheerscomité wordt erop toegezien dat de administratieve lasten voor de werkgevers binnen het bevoegdheidsdomein van de RVA zo beperkt mogelijk blijven, o.m. door vereenvoudiging en door gebruik te maken van e-government.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.