Vertegenwoordiging op internationaal niveau

Op internationaal niveau is het VBO lid van
ICC België
Internationale Werkgeversorganisatie
Internationale Arbeidsorganisatie 
Adviescommissie voor Handel en Industrie bij de OESO

ICC België
Het VBO werkt nauw samen met het Belgisch Nationaal Comité (www.iccbelgium.be) van ICC (International Chamber of Commerce) (www.iccwbo.org/). ICC, die in Parijs is gevestigd, is de wereldorganisatie van de ondernemingen. In die hoedanigheid is ze bedrijvig bij de internationale instellingen, waaronder de VN en de Wereldhandelsorganisatie. ICC komt op voor een verantwoordelijke vrijmaking van de wereldhandel en van de internationale investeringen. Zij stelt vrijwillige regels op voor de internationale handel die wereldwijd worden erkend en toegepast zoals de Incoterms® regels (International Commercial Terms), de regels voor documentaire kredieten en garanties, de modelcontracten, enz. Ze bekommert zich eveneens om problemen zoals de strijd tegen namaak en corruptie en de bescherming van de intellectuele eigendom. Zij speelt een hoofdrol in internationale arbitrage.

ICC België heeft in samenwerking met de Belgische Douane een Stichting Neen aan Namaak en Piraterij opgericht, die als voornaamste doelstellingen heeft om het algemeen publiek te sensibiliseren voor de risico’s van namaak en een neutraal forum aan te bieden voor het uitwisselen van informatie tussen alle betrokken partners. Daarnaast wenst de Stichting ook een centraal meldpunt te zijn voor misbruiken.

In 2012 heeft ICC België in samenwerking met de federatie van de Belgische kamers van koophandel (Belgian chambers) het International Business Institute gelanceerd. In het eerste modulaire en praktijkgerichte opleidingsprogramma op hoog niveau komen alle technieken van de buitenlandse handel aan bod. Succesvolle deelnemers kunnen na het volgen van de hele cyclus van 22 vrijdagnamiddagen tijdens een jaar een certificaat behalen.

Internationale Werkgeversorganisatie
De International Organization of Employers (IOE – www.ioe-emp.org) is de koepelorganisatie van werkgevers op wereldniveau. Ze telt 151 nationale werkgeversfederaties uit 144 landen als lid, waaronder het VBO. De voornaamste doelstelling van de IOE is het promoten van een sociaaleconomische omgeving die ondernemen en een vrije markteconomie bevordert. Daarnaast biedt de IOE een forum voor werkgeversorganisaties, geeft hen advies en steunt het hen in hun verdere uitbouw, in het bijzonder in ontwikkelingslanden.

De IOE treedt op als coördinator en spreekbuis voor de werkgeversgroep in de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

De thema's waar de IWO rond werkt, zijn o.a. de globaliseringsproblematiek, de internationale arbeidsnormen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de banden tussen sociale verplichtingen en handel, ondernemen en mensenrechten, internationale standaarden, de activiteiten van de G20 en alle thema’s die op de agenda staan bij de IAO.

Internationale Arbeidsorganisatie
Via de IOE neemt het VBO deel aan de werkzaamheden van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) (www.ilo.org). Het VBO is er ook vertegenwoordigd in de raad van bestuur.

Door haar drieledige samenstelling is de IAO – een gespecialiseerde instelling van de Verenigde Naties waarbij 185 landen zijn aangesloten – een unicum onder de internationale instellingen. Vertegenwoordigers van de werkgevers, van de werknemers en van de overheden kunnen er openlijk en op gelijke voet debatteren over sociaaleconomische thema’s en beleid. De rol van de IAO is in de eerste plaats normgevend: het uitwerken van internationale normen: conventies, aanbevelingen en resoluties. Zo zijn er IAO-normen over tewerkstelling, ondernemerschap, sociale zekerheid, veiligheid en gezondheid op het werk, arbeidsinspectie, vrijheid van vereniging en sociale dialoog. Deze normen worden meestal overgenomen in het Belgisch recht waardoor de Belgische bedrijven er in de praktijk mee worden geconfronteerd.

Daarnaast speelt de IAO een in onze landen minder zichtbare rol als partner in de ontwikkelingssamenwerking: zij ondersteunt de minder ontwikkelde landen op het vlak van arbeid en groei. Daarbij besteedt ze toenemende aandacht aan duurzaam ondernemen, de vrije markt en de rol van kmo's in de economische ontwikkeling.

Adviescommissie voor Handel en Industrie bij de OESO
Ten slotte is het VBO het Belgisch werkgeverslid van BIAC (Adviescommissie voor Handel en Industrie bij de OESO) (www.biac.org). Biac verdedigt de ondernemingsbelangen bij de OESO (www.oecd.org). Zij treedt op namens de zakenwereld en de industrie in de geïndustrialiseerde wereld. BIAC is zeer actief op alle domeinen die in de OESO worden besproken, zoals economisch en begrotingsbeleid, milieu, buitenlandse investeringen, energie, concurrentie, regels inzake uitvoerkredieten, fiscale regels bij internationale transacties, O&O,…

De OESO is een uniek forum waarin de regeringen van 34 democratische geïndustrialiseerde landen samen naar een antwoord zoeken op de economische, sociale en ecologische uitdagingen die de mondialisering doet ontstaan.           

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.