VBO-leden krijgen toegang tot de knowhow van een hele reeks partners

CEPANI

U vertrouwd maken met de alternatieve wijzen van geschillenbeslechting

Doel
Cepani (Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie) werd opgericht onder de auspiciën van het VBO en het Belgisch comité van ICC (Internationale Kamer van Koophandel). Het heeft een dubbel doel: enerzijds, de arbitrage en de mediatie promoten en, anderzijds, concrete arbitrage- en mediatiedossiers beheren. Het oefent niet zelf de functie van arbiter of bemiddelaar uit. In voorkomend geval duidt het bekwame, toegewijde en onafhankelijke bemiddelaars aan. Het ziet toe op het verloop van de procedure, door de juridische en materiële moeilijkheden te regelen die zich kunnen voordoen, om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van de partijen te beantwoorden. Het bestaat in het bijzonder uit bedrijfsleiders, bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen en hoogleraren. Cepani is een nationale, intersectorale en onafhankelijke instelling. Het werkt ook nauw samen met aanverwante organisaties in het buitenland.

Belang voor de ondernemingen
Het zakenleven kan soms tot geschillen leiden, betwistingen op financieel, commercieel, industrieel of bouwgebied of ook betwistingen waarbij een beroeps- of contractuele aansprakelijkheid in het geding wordt gebracht. De ondernemingen doen steeds meer een beroep op arbitrage, maar ook op andere alternatieve wijzen van geschillenbeslechting, zoals mediatie. Cepani biedt de bedrijfsleiders een doeltreffend en adequaat instrument om geschillen te beslechten.

Cepani
Stuiversstraat 8, 1000 Brussel
T + 32 2 515 08 35, F + 32 2 515 08 75

Voorzitter: Michel Flammée
Vicevoorzitter: Didier Matray
Secretaris-generaal: Philippe Lambrecht
Contact: Emma Van Campenhoudt
info@cepina-cepani.be
www.cepani.be


BeSaCC-VCA

Doel
De vzw BeSaCC-VCA staat in voor het beheer en de kwaliteitscontrole van de systemen BeSaCC en VCA voor de veiligheid van onderaanneming. BeSaCC (Belgian Safety Criteria for Contractors) is een attesteringssysteem dat gezamenlijk door het VBO en verscheidene sectorfederaties is ontwikkeld om de bedrijven te attesteren die aan de criteria inzake veilige onderaanneming voldoen. Op basis van een door de aanvrager opgesteld dossier gaat een cel van deskundigen na of aan de criteria is voldaan. VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een certificatieproces dat uit Nederland afkomstig is. In het kader van dit systeem controleert een certificatie-instelling via een doorlichting van het bedrijf en zijn werklocaties of de aanvrager voldoet aan de beoordelingscriteria voor de certificatie van VCA. Sinds 1 september 1999 is ook in België een VCA-structuur operationeel; deze wordt beheerd door de vzw BeSaCC-VCA.

Belang voor de ondernemingen
In totaal hebben meer dan 2.200 bedrijven momenteel een geldig VCA-certificaat en ruim 250 een BeSaCC-attest. Elke onderneming waarvan de werknemers in een andere onderneming werken moeten uitvoeren, heeft baat bij het behalen van een attest of een certificaat. Meer dan 325.000 werknemers en studenten volgden al met succes een VCA-veiligheidsopleiding. Dat alles heeft bijgedragen tot een bewustwording van preventie bij werknemers en werkgevers en tot een vermindering van het aantal arbeidsongevallen. De vzw BeSaCC-VCA ontwikkelt ook nuttige acties in het kader van de toepassing van evaluatiesystemen op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk in de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

BeSaCC-VCA
Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel
T + 32 2 515 08 95, F + 32 2 515 09 39

Secretaris-Schatbewaarder: Kris De Meester
Contact: info@besacc-vca.be
www.vca-besacc.be


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.