Commissies, platformen en comités van het VBO

Belgian Business for Europe - BBE
Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen vzw
Comité Arbeidsveiligheid en -gezondheid
Comité Bedrijfsbeveiliging
Comité Communicatie
Commissie Duurzame ontwikkeling
Commissie Energie en Klimaat 
Commissie Sociale aangelegenheden
Digitaal platform
Economische commissie
Fiscale commissie
Juridische commissie
Kmo-platform
Platform Circulaire Economie
Platform Douane en Accijnzen
Platform International 
Platform Mobiliteit en Logistiek
Platform Verpakkingen en verpakkingsafval
Werkgroep Aanvullende pensioenen

 
Belgian Business For Europe - BBE

Rol en activiteiten
Europese wetgeving heeft een almaar grotere impact op het dagelijks leven van ondernemingen, ongeacht hun omvang of sector. De opvolging ervan is dan ook cruciaal. BBE verenigt deskundigen in Europese aangelegenheden uit onze lidfederaties en tal van ondernemingen met activiteiten in België. Zonder zich in de plaats te stellen van de andere VBO-organen waar technische Europese dossiers worden bestudeerd, vervult BBE een dubbele rol. Door vertegenwoordigers van de Europese (Commissie en Parlement) of Belgische instellingen als spreker uit te nodigen op uiteenlopende events, stelt BBE de federaties en ondernemingen die er deel van uitmaken enerzijds in staat de vinger aan de pols te houden van recente of op til zijnde wetgevende ontwikkelingen op EU-niveau, en anderzijds om de Europese en Belgische autoriteiten te sensibiliseren rond hun concrete bekommernissen.    

Voorzitter
Thomas Tindemans, voorzitter van de raad van bestuur Hill+Knowlton Strategies
VBO-verantwoordelijke
Olivier Joris, Executive Manager van het Competentiecentrum Europa & Internationaal, oj@vbo-feb.be

Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen vzw

Rol en activiteiten
De Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen streeft een dubbel doel na:

  • De uitdagingen onderzoeken waarmee beursgenoteerde vennootschappen worden geconfronteerd en de stem van deze bedrijven laten horen om invloed uit te oefenen op de regelgeving die hen aanbelangt;
  • als raakvlak dienen tussen de beursgenoteerde vennootschappen en de externe autoriteiten, zoals de FSMA, de beursautoriteiten en de FOD Financiën.

Zij groepeert de verantwoordelijken van de Belgische beursgenoteerde vennootschappen. De Vereniging neemt een standpunt in ten aanzien van Belgische of Europese initiatieven. Bovendien volgt zij van nabij de Toepassing op van de Corporate Governance Code.

Voorzitter
Koen Dejonckheere, Chief Executive Officer, GIMV
VBO-verantwoordelijke
Arie Van Hoe, Executive Manager van het Competentiecentrum Recht & Onderneming, avh@vbo-feb.be

Comité Arbeidsveiligheid en -gezondheid

Rol en activiteiten
Het comité Arbeidsveiligheid en -gezond­heid houdt zich bezig met alle dossiers i.v.m. het welzijn van de werknemers op het werk. Meer in het bijzonder fungeert dit comité als klankbord voor het voorbereiden van de werkgeversstandpunten over ontwerpen van wetten en koninklijke besluiten in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Het comité houdt zich ook bezig met de Europese dossiers die betrekking hebben op de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Hier gaat het dan voornamelijk over het voorbereiden van standpunten ten behoeve van de commissie Veiligheid en gezondheid van BusinessEurope en ten behoeve van het Raadgevend Comité voor de Veiligheid, de Hygiëne en de Gezondheidsbescherming op de Arbeidsplaats te Luxemburg, het adviesorgaan van de Europese Commissie.

Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sectorfederaties en uit deskundigen aangeduid door de ondernemingen.

Tot de behandelde dossiers behoren de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk (o.a. stress, pesten), de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen, de maatregelen van ondernemingen inzake leefmilieu wat betreft hun invloed op voornoemde punten.

VBO-verantwoordelijke
Kris De Meester, eerste adviseur bij het Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid, kdm@vbo-feb.be


C
omité Bedrijfsbeveiliging

Rol en activiteiten
Het comité Bedrijfsbeveiliging brengt de behoeften en verwachtingen van de ondernemingen inzake veiligheid in kaart. Dit comité is ermee belast VBO-standpunten voor te bereiden en functioneert als gesprekspartner voor alle publieke en private partners in de veiligheidsketen.

Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sectorfederaties en uit bedrijfsdeskundigen.

Tot de actuele dossiers behoren cyberveiligheid, de bescherming van kritieke infrastructuren en de beveiliging van ondernemingen tegen criminele fenomenen en risico's.

Voorzitter
Marc Moris, Director Corporate Prevention & Protection, Proximus
VBO-verantwoordelijke
Arie Van Hoe, Executive Manager van het Competentiecentrum Recht & Onderneming, avh@vbo-feb.be

Comité Communicatie

Rol en activiteiten
Het comité Communicatie heeft als voornaamste taken:
- de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen communicatieprofessionals te vergemakkelijken;
- de sectorfederaties optimaal te betrekken bij de grote communicatie-initiatieven van het VBO;
- een platform te bieden om te debatteren over de communicatiestrategieën en -tools die voor een reeks gemeenschappelijke uitdagingen kunnen worden ingezet, en dit door regelmatig externe sprekers uit te nodigen. De werkzaamheden van het comité dragen bij tot een positief imago van de bedrijfswereld.

Het comité groepeert de communicatieverantwoordelijken van de lidfederaties van het VBO en van de gewestelijke werkgeversorganisaties. Onder zijn leden telt het ook de communicatiedirecteuren van een aantal Belgische ondernemingen of ondernemingen actief in België en van wie de knowhow en de ervaring een troef vormen voor het comité.

Voorzitter
Mieke Loncke, Director Marketing & Communication BDO
VBO-verantwoordelijke
Stefan Maes, hoofd Communicatie, sm@vbo-feb.be

Commissie Duurzame ontwikkeling

Rol en activiteiten
De commissie Duurzame ontwikkeling buigt zich over transversale economische, sociale en milieuvraagstukken. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) vormen daarbij de hoeksteen. De leden werken er aan de standpunten van het VBO over Europese of federale regelgevingsinitiatieven. Ze presenteren en bespreken er federale initiatieven inzake duurzame ontwikkeling, waaronder in het bijzonder de volgende thema's: niet-financiële rapportage, ESG, zorgplicht van ondernemingen, duurzame financiering enz. Ook de werkzaamheden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling worden besproken.

Voorzitter
Michel Croisé, CEO Sodexo Benelux
VBO-verantwoordelijke
Vanessa Biebel, COO & Executive Manager van het competentiecentrum Sustainability & Circulaire economie, kgh@vbo-feb.be

 
Commissie Energie en Klimaat

Rol en activiteiten
De Commissie Energie-Klimaat verenigt de vertegenwoordigers van energieproducenten en -consumenten (elektriciteit en gas, petroleum …), uit alle sectoren. De Commissie volgt de actualiteit rond energie en klimaat, o.a. de werking van de elektriciteits- en gasmarkt, de competitiviteit van de energieprijzen, de Belgische doelstellingen inzake broeikasgassen, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, energiebelasting, het Europese systeem voor emissiehandel, bevoorradingszekerheid ...

De Commissie bespreekt en bepaalt de standpunten die het VBO zal verdedigen. Ze organiseert ook ontmoetingen met de belangrijkste spelers op de markt en in de politiek. De Commissie behandelt ook Europese kwesties.

Voorzitter
Bernard Gilliot, ere-voorzitter VBO
VBO-verantwoordelijke 
Olivier Van der Maren, Executive Manager van het competentiecentrum Energie, Klimaat & Mobiliteit, VBO, ovm@vbo-feb.be 

Commissie Sociale aangelegenheden

Rol en activiteiten
De commissie Sociale aangelegenheden beslist welke standpunten het VBO, als woordvoerder van de bedrijven, zal verdedigen bij de regering, het Parlement of in de paritaire organen waarin het zitting heeft, zoals de Nationale Arbeidsraad, of beheersorganen die belast zijn met de sociale zekerheid.

Ze is samengesteld uit een veertigtal actieve leden, afkomstig uit de lidfederaties en bedrijven.

De thema's die in de commissie aan bod komen, omvatten het individueel en collectief arbeidsrecht, zowel nationaal als Europees, de evolutie van de sociale zekerheid, alle aspecten van het veiligheids- en preventiebeleid en de arbeidsmarkt.

Voorzitter
Jean-Louis Bremer, gedelegeerd bestuurder, Gondrexon
VBO-verantwoordelijke
Monica De Jonghe, directeur-generaal, ivn@vbo-feb.be 


Digitaal platform

Het Digitaal platform brengt deelnemers uit de verschillende reeds bestaande VBO-werkgroepen en -commissies bijeen en vult deze aan met enkele ondernemers vanop het terrein. Dit laat toe om het onderwerp te benaderen op een overkoepelende en transversale manier.

De doelstelling van het Digitaal platform is het bevorderen van de digitalisering van de Belgische bedrijven in hun verschillende bedrijfsprocessen en in hun relaties met klanten, andere bedrijven en de overheid.

Het platform wil de informatie-uitwisseling over de verschillende aspecten van de digitalisering vlotter doen verlopen/stroomlijnen en synergieën opwekken. Daarvoor houdt het ook het overzicht over de dossiers rond digitalisering die aangekaart worden binnen andere  meer technische werkgroepen die reeds bestaan op het VBO (Data Protection, e-Invoicing, e-box, Big data, AI …).

Er werden vijf actiedomeinen bepaald:

- het fungeren als een platform waar ideeën rond digitalisering kunnen worden uitgewisseld en nieuwe ontwikkelingen inzake digitalisering kunnen worden toegelicht;
- het ontwikkelen van een visie rond de digitalisering van de economie en de samenleving en de wijze waarop die het best kan worden bevorderd;
- het opvolgen, bespreken en bijsturen van het bestaande en beoogde beleid van de overheid op alle vlakken die betrekking (kunnen) hebben op de digitalisering van de economie en de samenleving;
- het fungeren als klankbord voor concrete, transversale digitaliseringsprojecten waarin het bedrijfsleven een belangrijke stakeholder is;
- het sensibiliseren van de Belgische bedrijven, ondernemers, werknemers over de mogelijkheden van de digitalisering (praktische tips, infosessies, opleidingen… ).

Er werden zes strategische thema’s gedefinieerd. Het gaat om: (i) Digital Infrastructure, (ii) Digital Confidence, (iii) Digital Skills, Jobs en Entrepreneurship, (iv) Digital Business, (v) Digital Government en (vi) Digital security.

Het Digitaal platform zal zich prioritair toespitsen op de volgende acties:

- een evaluatie elke twee jaar van het 10-puntenplan voor een digitale economie;
- bevorderen van elektronische facturatie;
- helpen bij het tot stand komen van een officiële digitale mailbox voor ondernemingen;
- opvolgen en bijsturen van de legistieke teksten die op Europees en Belgisch niveau worden uitgewerkt (vb. Digital Services Act of de Belgische Digital Act).

Voorzitter
Jos Gijbels, voorzitter van USS (Unie van Sociale Secretariaten)
VBO-verantwoordelijke
Edward Roosens, Chief Economist van het VBO, Executive Manager van het Competentiecentrum Economie & Conjunctuur, er@vbo-feb.be


Economische commissie

Rol en activiteiten
In de Economische commissie vindt er overleg plaats tussen het VBO en zijn leden over economische thema's. Zij is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sector en nodigt geregeld ook gastsprekers uit.

Tweemaal per jaar maken de leden van de Economische commissie een stand van zaken op van het reilen en zeilen in hun sector. Deze gegevens dienen als basis voor het opstellen van de economische vooruitzichten van het VBO (Focus Conjunctuur).

De Economische commissie buigt zich ook elk jaar over het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven dat het Belgische concurrentievermogen bespreekt en als basis dient voor de tweejaarlijkse IPA-onderhandelingen.

Minstens tweemaal per jaar wordt ook een stand van zaken opgemaakt met betrekking tot de begroting.  Nog andere onderwerpen die tijdens de commissie geregeld aan bod komen zijn: de financiering van de ondernemingen, het opvolgen van de inflatie, 'economic governance' op Europees niveau, innovatie,…

Voorzitter
Hans De Wachter, Chief economist, KBC Group
VBO-verantwoordelijke
Edward Roosens, Chief Economist van het VBO, Executive Manager van het Competentiecentrum Economie & Conjunctuur, er@vbo-feb.be

Fiscale commissie

Rol en activiteiten
De Fiscale commissie wil niet alleen de fiscale verwachtingen en problemen van de bedrijven leren kennen, maar ook proactief werken aan een betere fiscale bedrijfsomgeving. Daartoe heeft zij verschillende permanente werkgroepen (VenB, btw, groene fiscaliteit, douane en accijnzen, internationale overeenkomsten...) of ad-hocgroepen opgericht; die stellen conclusies op die dan in plenaire vergadering worden besproken. Dankzij een permanente uitwisseling van informatie met de overheid en haar administratie, trachten deze werkgroepen zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de redactie van wetteksten die door de regering worden ontworpen, en constructieve oplossingen aan te reiken voor de problemen van de ondernemingen.

De voornaamste actuele dossiers zijn: fiscaal bestuur, de administratieve vereenvoudiging voor bedrijven, de bevordering van een aangepaste, stabiele en competitieve fiscaliteit voor bedrijven (inclusief reflectiewerkzaamheden met het oog op de harmonisatie van de vennootschapsbelasting op Europees niveau, en het werk van de OESO inzake de belasting van de digitale economie), de fiscaliteit van kmo's, de fiscale stimuli - in het bijzonder voor O&O, de lastenverlaging op inkomen uit arbeid, de Europese reflectiewerkzaamheden over de toekomst van het btw-stelsel, de groene fiscaliteit (en in het bijzonder de follow-up van de Europese Green Deal), het Nationaal Douaneforum, de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, de verbetering van het Belgisch netwerk van belastingverdragen, en de werkzaamheden van de OESO.

Voorzitter
Laurence Pinte, Head of Tax, Belgian Operations, ING
VBO-verantwoordelijke
Rodolphe de Pierpont, Executive Manager van het Competentiecentrum Fiscaliteit & Investeringen, rdp@vbo-feb.be


J
uridische commissie

Rol en activiteiten
De Juridische commissie werkt de standpunten van het VBO uit over alle materies die binnen het brede ondernemingsrecht vallen en om een initiatief van de werkgeversorganisatie vragen. Dat doet zij op eigen gezag of in het kader van regelgevende initiatieven op Belgisch, Europees of internationaal niveau.

De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sectorfederaties.

De Juridische commissie behandelt dossiers in het domein van het vennootschapsrecht, financieel recht, consumentenrecht, mededingingsrecht, intellectuele eigendomsrechten, gegevensbescherming, burgerlijk recht, insolventierecht, procesrecht, …

Voorzitter
Jean Eylenbosch, Coca-Cola Europacific Partners – Belgium
VBO-verantwoordelijke
Arie Van Hoe, Executive Manager van het Competentiecentrum Recht & Onderneming, avh@vbo-feb.be

Kmo-platform

Rol en activiteiten
Via het Kmo-platform verzamelt het VBO input van Belgische kmo’s over hun specifieke noden en belangen. Via deze weg wordt er ook een vinger aan de pols gehouden over  wat er bij de kleine en middelgrote ondernemingen leeft op het terrein.

Een groot aantal onderwerpen is in het verleden op de Kmo-commissie reeds aan bod gekomen. Enkele voorbeelden zijn:
- internationalisering
- financiering van investeringen
- innovatie
- administratieve vereenvoudiging
- competitiviteit.

Voorzitter
Leo Borms, Chief Executive Officer, La Confiance
VBO-verantwoordelijke
Edward Roosens, Chief Economist van het VBO, Executive Manager van het Competentiecentrum Economie & Conjunctuur, er@vbo-feb.be

Platform Circulaire Economie 

Rol en activiteiten
De ontwikkeling van de circulaire economie biedt talloze opportuniteiten voor Belgische ondernemingen. Het Platform Circulaire Economie volgt daarom op de voet de beleidsontwikkelingen op het vlak van circulaire economie op regionaal, federaal en Europees niveau. De behandelde dossiers hebben voornamelijk betrekking op onderwerpen waar verschillende sectoren hun rol in hebben. Daarnaast worden in dit Platform ook de adviezen rond circulaire economie van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven besproken en voorbereid. 

VBO-verantwoordelijke
Stephan Vandermolen, attaché bij het Competentiecentrum Sustainability & Circulaire economie, svm@vbo-feb.be

Platform Douane en Accijnzen

Rol en activiteiten
Het platform Douane en Accijnzen heeft tot doel om informatie uit te wisselen over de activiteiten van het Forum, de vergaderingen van de verschillende werkgroepen van het Forum voor te bereiden en de gemeenschappelijke standpunten van de stakeholders uit de privésector te bepalen om die vervolgens uit te dragen binnen het Nationaal Forum Douane en Accijnzen (www.naforna.be). Het bestaat uit vertegenwoordigers van de federaties die lid zijn van het Forum, leden van het Stuurcomité van het Forum en experts van ondernemingen.

Het Forum is een overlegplatform tussen de administratie en de ondernemingen. Het kwam tot stand door middel van een specifiek protocol. Alle informatie over het Forum is publiek en online beschikbaar (www.naforna.be).

Voorzitter
Abram Op de Beeck, Customs and Foreign trade manager, BASF Antwerpen
VBO-verantwoordelijke
Rodolphe de Pierpont, Executive Manager van het Competentiecentrum Fiscaliteit & Investeringen, rdp@vbo-feb.be

Platform International

Rol en activiteiten
De internationalisering van onze ondernemingen is voor een open economie als de onze een absolute prioriteit. Heel wat actoren en organisaties zetten zich in voor het promoten en begeleiden van onze ondernemers op de buitenlandse markten en voor het aantrekken van buitenlandse investeerders. Het Platform International heeft hoofdzakelijk tot doel de uitwisseling van informatie en van ervaringen tussen privésector en overheidssector met betrekking tot de economische diplomatie en tot de diverse initiatieven ter ondersteuning van onze exportbedrijven, in het buitenland of bij activiteiten in België, te vergemakkelijken. Het platform verenigt enerzijds de sectorfederaties van het VBO die op dit gebied het meest actief zijn, de gewestelijke werkgeversorganisaties (BECI, UWE, VOKA) en allerlei Belgische bedrijven die internationaal actief zijn. Anderzijds zijn ook de belangrijkste overheidsactoren die betrokken zijn bij de economische diplomatie, bij de exportondersteuning en bij het aantrekken van buitenlandse investeringen (FIT, AWEX, BIE, ABH) alsook de FOD Buitenlandse Zaken, Credendo, de BMI, enz. erin vertegenwoordigd. 

Voorzitter
Jan Grauls, emeritus ambassadeur
VBO-verantwoordelijke
Olivier Joris, Executive Manager van het Competentiecentrum Europa & Internationaal, oj@vbo-feb.be 

Platform Mobiliteit en Logistiek

Rol en activiteiten 
Het Platform Mobiliteit en Logistiek verenigt de sectoren die actief zijn in de verlening van logistieke en mobiliteitsdiensten en de sectoren die gebruikmaken van die diensten. Belangrijke dossiers zijn onder meer de opvolging van de kilometerheffing voor vrachtwagens, het beleid inzake vrachtvervoer per spoor, over zee en door de lucht, accijnzen op brandstoffen, alternatieve brandstoffen, de digitalisering van transportdocumenten, de ontwikkeling van de e-commerce, het bundelen van vervoersstromen en diverse Europese dossiers (gewicht en afmetingen van voertuigen, vergroening van het vervoer …). Het platform behandelt ook dossiers over woon-werkverkeer, het mobiliteitsbudget, de uitwerking van een interfederale mobiliteitsvisie, het spoorbeleid, de nieuwe mobiliteitsdiensten en de invoering van een slimme kilometerheffing voor alle soorten voertuigen. Het platform Mobiliteit en Logistiek werkt de standpunten en voorstellen van het VBO uit, faciliteert de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen federaties en sensibiliseert zijn leden rond toonaangevende ontwikkelingen en innovaties.

Voorzitster
Christa Sys, professor, Universiteit Antwerpen, Departement Transport en Ruimtelijke Economie
VBO-verantwoordelijke
Olivier Van der Maren, Executive Manager van het competentiecentrum Energie, Klimaat & Mobiliteit van het VBO, ovm@vbo-feb.be 

Platform Verpakkingen en verpakkingsafval

Rol en activiteiten
Het Gemeenschappelijk platform Verpakking en Verpakkingsafval, dat werd opgericht door het VBO, Voka, Beci en de UWE, is het permanent overlegorgaan waarin de standpunten betreffende verpakkingen worden gecoördineerd die worden verdedigd tegenover interregionale, federale en Europese overheden. Dit platform telt vandaag ongeveer 50 leden. Het gaat om federaties en bedrijven, om verpakkingsverantwoordelijken en om materiaalproducenten, alsook om erkende organismen (Fost Plus en Valipac).
Thema's die bij het platform aan bod komen, zijn onder andere het volgen van de wetgeving (preventieplannen, recyclagedoelstellingen, definities), de internationale verpakkingsstandaarden, de preventie op het gebied van beheer van de verpakkingen.

Voorzitter
Ann Nachtergaele, Environmental Affairs & Energy Director van Fevia
VBO-verantwoordelijke
Stephan Vandermolen, attaché bij het Competentiecentrum Sustainability & Circulaire economie, svm@vbo-feb.be


Werkgroep Aanvullende pensioenen

Rol en activiteiten
De werkgroep Aanvullende pensioenen heeft als doel, enerzijds, de problemen van de inrichters van aanvullende pensioenen, of het nu de werkgever of de werkgeversverantwoordelijke op sectoraal niveau is, aan het licht te brengen en, anderzijds, in verschillende dossiers met de pensioeninstellingen, de verzekeraars en de pensioenfondsen tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Externe deskundigen, die van dichtbij voeling hebben met de verzuchtingen van de werkgevers of de tenuitvoerlegging van het pensioenplan, geven hun mening.

De behandelde dossiers hebben betrekking op de bepalingen van de wet op de aanvullende pensioenen, zoals de verandering van pensioeninstelling, het uit een pensioenplan treden van een aangeslotene, het opstellen van een standaard informatiefiche,… De in deze dossiers uitgewerkte oplossingen worden vervolgens verdedigd in de commissie Aanvullende pensioenen. Ook de Europese activiteiten worden van nabij gevolgd, zoals de richtlijn betreffende de pensioenfondsen, de ontwerprichtlijn inzake mobiliteit en behoud van de rechten van de werknemers; de standpunten worden doorgezonden naar BusinessEurope en de Europese instanties. Ten slotte worden in de werkgroep ook meer algemene thema’s voorbereid, zoals de uitbreiding van de tweede pijler tot alle werknemers, het lot van de aanvullende pensioenen in het kader van de statuten van arbeiders en bedienden.

Voorzitter
Jo Vandeweghe, adviseur Sociaal en Juridisch Departement, Belgische Petroleum Federatie
VBO-verantwoordelijke
Marie-Noëlle Vanderhoven, eerste adviseur bij het Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid, mnv@vbo-feb.be


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.